МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Магистр)

хавар, 2017
Эхлэх огноо: 2018.01.02 19:30
Дуусах огноо: 2018.02.02 17:55
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар http://burtgel.num.edu.mn хаягаар явна.
 • Онлайнаар бүртгүүлээгүй тохиолдолд шилжин суралцах боломжгүй.
 • Шилжин суралцах хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжийг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Гадаадын их дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд тухайн сургуульдаа сүүлийн 2 жилийн дотор нэгээс доошгүй улирал идэвхтэй 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцсан байх.
 • Дотоодын их, дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цаг цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • БСШУСЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч бол бүрэн дунд; Магистрын түвшний суралцагч бол бакалаврын зэргийн; Докторын түвшний суралцагч бол магистрын боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)


Гадаадын их, дээд сургуулиас бүртгүүлэгчийн дүнгийн тодорхойлолтонд тухайн оюутны цуглуулсан хичээлийн багц цаг, голч оноо, дүнг нь заавал заасан байх шаардлагатай.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ / Мэргэжлийн/ E10130101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Мэргэжлийн / E04130401 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент /мэргэжлийн/ E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн/ E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ/мэргэжил/ E04160103 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /мэргэжлийн/ E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Маркетинг /мэргэжлийн/ E04140101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Худалдаа /мэргэжлийн/ E04160101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /мэргэжлийн/ E04160102 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Судалгааны / E04130401 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ (Судалгааны) E10130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент /судалгааны/ Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл (судалгааны) E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ/судалгаа/ E04160103 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /судалгааны/ E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Маркетинг (Судалгааны) E04140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Худалдаа /судалгааны/ E04160101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /судалгааны/ E04160102 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент (мэргэжлийн) E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн/ E02220401 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /судалгааны/ E02220401 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага /мэргэжлийн/ E04130301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (судалгааны) E04130301 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (болзолт) E04130301 Бэлтгэл Магистр 1 113500
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Судалгааны/ E01110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/Судалгааны/ E01140901 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк, даатгал/судалгааны/ E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Эрдэнэт сургууль Менежмент/судалгааны/ E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл/Судалгааны/ E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Завхан сургууль Санхүү, банк, даатгал E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Завхан сургууль Маркетинг (Мэргэжлийн) E04140101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж E06130201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи E06130401 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем E06130301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан E06130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур E05330301 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал E05330401 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик E05480101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик E05420101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик (мэргэжлийн) E05420101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи E07880402 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл E07880301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч E07880402 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи E07180101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл E07880101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл E07110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими E05310201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал E05210201 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт E08210101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи E07120101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ой аж ахуй, ой зохион байгуулалт /мэргэжлийн/ E08210101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник E07140101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч E07130101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ E06120101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Байгалийн ухааны салбар Экологи /судалгааны/ E05210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ E05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ судалгааны E05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ мэргэжлийн E05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ судалгааны E05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ мэргэжлийн E05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ судалгааны E05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Математик /судалгааны/ E05410101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол /судалгааны/ E01140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Математик /мэргэжлийн/ E05410101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол /мэргэжлийн/ E01140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /мэргэжлийн/ E01140203 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Физик /судалгааны/ E05330101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /судалгааны/ E01140203 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал /мэргэжлийн/ E05880101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал /судалгааны/ E05880101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Хэрэглээний физик E05330201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол/мэргэжлийн/ E01140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Хими /судалгааны/ E05310101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Хими /мэргэжлийн/ E05310101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол /судалгааны/ E01140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Биологи /судалгааны/ E05110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Биохими /судалгааны/ E05120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Биофизик /судалгааны/ E05110102 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи /судалгааны/ E07880201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Биологийн боловсрол /мэргэжлийн/ E01140202 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Байгалийн нөөцийн менежмент /мэргэжлийн/ E04130202 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Биологийн боловсрол /судалгааны/ E01140202 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Молекул биологи E09120109 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /мэргэжлийн/ E01140204 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй /судалгааны/ E05320201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт /судалгааны/ E07310101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /судалгааны/ E01140204 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт /судалгааны/ E07310301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр /судалгааны/ E05320103 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал /судалгааны/ E05320601 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал /мэргэжлийн/ E05320601 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн мэдээллийн систем /судалгааны/ E07310103 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн мэдээллийн систем /мэргэжлийн/ E07310103 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал /судалгааны/ E08110201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геофизик /мэргэжлийн/ E05320501 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геофизик /судалгааны/ Е05320501 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал E03180101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Археологи E02220201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /мэргэжлийн/ E03140301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /судалгааны/ E03140301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал E01110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал E03130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /мэргэжлийн/ E03210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /судалгааны/ E03210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /мэргэжлийн/ E03140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /судалгааны/ E03140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /судалгааны/ E09230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /мэргэжлийн/ E09230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /мэргэжлийн/ E03120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /судалгааны/ E03120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /мэргэжлийн/ E03110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /судалгааны/ E03110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол/мэргэжлийн/ E01140901 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол /судалгааны/ E01140901 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи /мэргэжлийн/ E02230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал /судалгааны/ E02210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи /судалгааны/ E02230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал /мэргэжлийн/ E02210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан E02230102 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх E02220101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /судалгааны/ E02320201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ E02320201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Монгол хэл уран зохиолын боловсрол /судалгааны/ E01140701 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Монгол хэл уран зохиолын боловсрол /мэргэжлийн/ E01140701 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал E02180101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /мэргэжлийн/ E02320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /судалгааны/ E02320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /мэргэжлийн/ E02220301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /судалгааны/ E02220301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /судалгааны/ E02310101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /мэргэжлийн/ E02310101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /судалгааны/ E02320202 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ E02320202 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ / Мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Мэргэжлийн / Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент /мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ/мэргэжил/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг /мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа /мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Судалгааны / Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ (Судалгааны) Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл (судалгааны) Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ/судалгаа/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг (Судалгааны) Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент (мэргэжлийн) Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хичээлийн танхим, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /судалгааны/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хичээлийн танхим, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага /мэргэжлийн/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хичээлийн танхим, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (судалгааны) Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хичээлийн танхим, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (болзолт) Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хичээлийн танхим, 303 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 203 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик (мэргэжлийн) Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ой аж ахуй, ой зохион байгуулалт /мэргэжлийн/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи /судалгааны/ Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол/мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил 2018.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 400 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил 2018.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 400 тоот ,

Сургалтын нэгдсэн газар, Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1126), (1127), (1128)
 • Эрдэнэт сургууль

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851
 • Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
 • description Мэдээлэл

  Мэдээлэл байхгүй байна.

  view_list Сонгосон хөтөлбөр
  alarm_onШалгалтын мэдээлэл
  credit_card Төлбөрийн мэдээлэл