МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Доктор)

хавар, 2017
Эхлэх огноо: 2018.01.02 20:00
Дуусах огноо: 2018.01.15 23:55
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар http://burtgel.num.edu.mn хаягаар явна.
 • Онлайнаар бүртгүүлээгүй тохиолдолд шилжин суралцах боломжгүй.
 • Шилжин суралцах хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжийг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Гадаадын их дээд сургуулиас шилжих суралцах тохиолдолд тухайн сургуульдаа сүүлийн 2 жилийн дотор нэгээс доошгүй улирал идэвхтэй 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцсан байх.
 • Дотоодын их, дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цаг цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • БСШУСЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Докторын түвшний суралцагч бол магистрын боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)

Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтыг бүртгэл дууссаны дараах 7 хоногт авах бөгөөд огноо, байр, цагийг системээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага F04130101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Бизнесийн сургууль Бизнесийн удирдлага F04130101 Эчнээ Доктор 5 143000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа F02220401 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага F04130301 Өдрийн сургалт Доктор 3 143000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч F07130101 Өдрийн сургалт Доктор 3 143000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт F08210101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал F05210201 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик F05480101 Өдрийн сургалт Доктор 10 143000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур F05330301 Өдрийн сургалт Доктор 10 143000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи F07880402 Өдрийн сургалт Доктор 3 143000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл F07880301 Өдрийн сургалт Доктор 3 143000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл * F07880101 Өдрийн сургалт Доктор 3 143000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими* F05310201 Өдрийн сургалт Доктор 3 143000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж F06130201 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан F06130101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи F06130401 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Физик F05330101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Физик F05330101 Эчнээ Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Математик F05410102 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Математик F05410102 Эчнээ Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Хими F05310101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Хими F05310101 Эчнээ Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Биологи F05110101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Биологи F05110101 Эчнээ Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Экологи F05210101 Эчнээ Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Биохими F05120101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Биофизик F05110102 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Экологи F05210101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Биохими F05120101 Эчнээ Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Биофизик F05110102 Эчнээ Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй F05320201 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй F05320201 Эчнээ Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал F05320601 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал F053220601 Эчнээ Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Геологи F05320301 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Геологи F05320301 Эчнээ Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F05320501 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Байгалийн ухааны салбар Геофизик F05320501 Эчнээ Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй F03110201 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи F02220201 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи F03140301 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Археологи F02220201 Эчнээ Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи F03140301 Эчнээ Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал, менежмент F143900 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал, менежмент F143900 Эчнээ Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал F03130101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал F03130101 Эчнээ Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал F01110101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал F01110101 Эчнээ Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй F03210101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй F03210101 Эчнээ Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи F03140201 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил F09230101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Социологи F03140201 Эчнээ Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил F09230101 Эчнээ Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал F03120101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал F03120101 Эчнээ Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг F03110101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг F03110101 Эчнээ Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл F02320201 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл F02320201 Эчнээ Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал F02210101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи F02230101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал F02210101 Эчнээ Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи F02230101 Эчнээ Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан F02230102 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан F02230102 Эчнээ Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх F02220101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх F02220101 Эчнээ Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал F02180101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал F02320301 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал F02180101 Эчнээ Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол F02320101 Эчнээ Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал F02320301 Эчнээ Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F02220301 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал F02220301 Эчнээ Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F02320202 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл F02320202 Эчнээ Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга F02310101 Өдрийн сургалт Доктор 5 143000
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга F02310101 Эчнээ Доктор 5 143000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл * Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими* Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Доктор Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Органик химийн лаборатори , 318а тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик Доктор Мэргэжил, ярилцлага 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Органик химийн лаборатори , 318а тоот ,

Сургалтын нэгдсэн газар, Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1126), (1127), (1128)
 • Эрдэнэт сургууль

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851
 • Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
 • description Мэдээлэл

  Мэдээлэл байхгүй байна.

  view_list Сонгосон хөтөлбөр
  alarm_onШалгалтын мэдээлэл
  credit_card Төлбөрийн мэдээлэл