МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Магистр)

намар, 2017
Эхлэх огноо: 2017.07.10 09:00
Дуусах огноо: 2017.08.15 23:55
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар http://burtgel.num.edu.mn хаягаар явна.
 • Онлайнаар бүртгүүлээгүй тохиолдолд шилжин суралцах боломжгүй.
 • Шилжин суралцах хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжийг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Гадаадын их дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд тухайн сургуульдаа сүүлийн 2 жилийн дотор нэгээс доошгүй улирал идэвхтэй 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцсан байх.
 • Дотоодын их, дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цаг цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • БСШУСЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч бол бүрэн дунд; Магистрын түвшний суралцагч бол бакалаврын зэргийн; Докторын түвшний суралцагч бол магистрын боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)


Гадаадын их, дээд сургуулиас бүртгүүлэгчийн дүнгийн тодорхойлолтонд тухайн оюутны цуглуулсан хичээлийн багц цаг, голч оноо, дүнг нь заавал заасан байх шаардлагатай.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй /мэргэжлийн/ E04210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хууль зүйн сургууль Олон улсын эрх зүй /мэргэжлийн/ E04210102 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Менежмент /судалгааны/ E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 2 113500
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Судалгааны / E04130401 Өдрийн сургалт Магистр 2 113500
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ (Судалгааны) E10130101 Өдрийн сургалт Магистр 2 113500
Бизнесийн сургууль Менежмент /мэргэжлийн/ E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 1 113500
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ / Мэргэжлийн/ E10130101 Өдрийн сургалт Магистр 1 113500
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Мэргэжлийн / E04130401 Өдрийн сургалт Магистр 1 113500
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл (судалгааны) E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 2 113500
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн/ E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 1 113500
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /судалгааны/ E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 2 113500
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /мэргэжлийн/ E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 1 113500
Бизнесийн сургууль Маркетинг (Судалгааны) E04140101 Өдрийн сургалт Магистр 2 113500
Бизнесийн сургууль Худалдаа /судалгааны/ E04160101 Өдрийн сургалт Магистр 2 113500
Бизнесийн сургууль Маркетинг /мэргэжлийн/ E04140101 Өдрийн сургалт Магистр 1 113500
Бизнесийн сургууль Худалдаа /мэргэжлийн/ E04160101 Өдрийн сургалт Магистр 1 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн/ E02220401 Өдрийн сургалт Магистр 2 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /судалгааны/ E02220401 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа E03110102 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага /мэргэжлийн/ E04130301 Өдрийн сургалт Магистр 2 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (судалгааны) E04130301 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк, даатгал/судалгааны/ E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Судалгааны/ E01110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Мэргэжлийн/ E01110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/Судалгааны/ E01140901 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/Мэргэжлийн/ E01140901 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Эрдэнэт сургууль Менежмент/судалгааны/ E04130201 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл/Судалгааны/ E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл / Судалгааны / E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл E04110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Завхан сургууль Санхүү, банк, даатгал E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Завхан сургууль Санхүү, банк, даатгал (Судалгааны) E04120101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Завхан сургууль Маркетинг (Мэргэжлийн) E04140101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Завхан сургууль Маркетинг (Судалгааны) E04140101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур E05330301 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал E05330401 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик E05480101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик E05420101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик (мэргэжлийн) E05420101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник E07140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч E07130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ E06120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж E06130201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи E06130401 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл E06180102 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал удирдлага E06120102 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Биоинформатик E06180101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем E06130301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан E06130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал E05210201 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи E07120101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ой аж ахуй, ой зохион байгуулалт /мэргэжлийн/ E08210101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи E07880402 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл E07880301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч E07880402 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи E07180101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл E07880101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл E07110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими E05310201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.24-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /судалгааны/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.24-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа Магистр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.24-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага /мэргэжлийн/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.24-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (судалгааны) Магистр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.24-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк, даатгал/судалгааны/ Магистр Тест, бодлого 2017.09.08-ны 12:00 цагаас

Сургалтын нэгдсэн газар, Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1126), (1127), (1128)
 • Эрдэнэт сургууль

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851
 • Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
 • description Мэдээлэл

  Мэдээлэл байхгүй байна.

  view_list Сонгосон хөтөлбөр
  alarm_onШалгалтын мэдээлэл
  credit_card Төлбөрийн мэдээлэл