Элсэх эрхээ баталгаажуулах төлбөр төлөх

Parent Previous Next

Үргэлжлүүлэх товч дээр дарсны дараа бүртгүүлэгч элсэх эрхээ баталгаажуулахын тулд элсэн суралцах бүрэлдэхүүн/салбар сургууль, багц, хөтөлбөрийнхөө ерөнхий суурь хөтөлбөрийн 1 багц цагийн төлбөрийг төлж баталгаажуулалт хийнэ. Жишээ нь элсэгч Бизнесийн сургуульд элсэж байгаа бол Бизнесийн сургуулийн ерөнхий суурь хөтөлбөрийн нэг багц цагийн төлбөрийг төлнө. Энэ төлбөр нь элсэн орсны дараа оюутны сургалтын төлбөрт тооцогдон орно.


Элсэх эрхээ баталгаажуулах бүрэлдэхүүн/салбар сургууль, багц, хөтөлбөрөө сонгосны дараа элсэлтийн журамд заасны дагуу таны төлбөл зохих төлбөрийн мэдээллийг тооцоолж гаргана. Төлбөл зохих мөнгөн дүнг төлөх дараах 2 боломж бий. Үүнд:

 

Боломж 1. Онлайн буюу цахим хэлбэр

Боломж 2. PayBill үйлчилгээБоломж 1. Онлайн буюу цахим хэлбэрээр төлбөр төлөх


Төлбөрийн хураамжийг онлайн буюу цахим хэлбэрээр төлөх бол танд  ХААН, ГОЛОМТ банкны онлайн гүйлгээ хийх эрхтэй карт байх хэрэгтэй. Эдгээр банкны онлайн гүйлгээ хийх эрхтэй карттай бол Онлайнаар төлөх товч дээр дарахад ХААН, ГОЛОМТ банкны сонголт болон Голомт SocialPay гарч ирнэ.  Хэрэв ХААН банкны карт ашиглан төлбөр төлөх бол Хаан, ГОЛОМТ банкны карт ашиглан төлбөр төлөх бол Голомт, SocialPay ашиглан төлбөр төлөх бол Голомт (socialpay) гэсэн товч дээр дарж сонгосон банкны онлайн банкны системд шилжинэ.
Сонгосон банкны онлайн системд шилжсэний дараа банкны системийн шаардсан мэдээллүүдийг үнэн зөв бөглөж төлбөрийн гүйлгээг хийнэ.


Хаан банк:Голомт банк:Голомт SocialPay:Боломж 2. PayBill үйлчилгээгээр төлбөр төлөх


PayBill үйлчилгээгээр төлбөр төлөх нь МУИС-ийн дансанд мөнгө шилжүүлэхийг хэлнэ.


Энэ үйлчилгээний давуу тал нь:
Үйлчилгээнд тавигдах шаардлага:МУИС-ийн ХААН болон ГОЛОМТ банктай харилцах данс:Санамж:Элсэх эрх баталгаажсан эсэхийг шалгах  зааврыг харгалзах бүлгээс сонгон харна уу.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad