Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэх эрхээ баталгаажуулсан шинээр элсэгчдийн бүртгэлийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Та дараах 3 алхмыг гүйцэтгэн оюутан болох хүсэлт гаргах юм. Үүнд:

  • Бүртгэлийн маягт бөглөх
  • Суралцагч суралцуулах гэрээ илгээх
  • Оюутан болох хүсэлт илгээх


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle