МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Бакалавр өдөр)

хавар, 2022
Эхлэх огноо: 2022.12.15 08:30
Дуусах огноо: 2023.02.13 23:55
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд

2022-2023 оны хаврын улирлын шалгалтыг танхимаар зохион байгуулна.

Шалгалтад анхаарах зүйлс:

 • Шалгалт эхлэх цагаас өмнө шалгалтын бэлэн байдлыг хангасан байна
 • 2 үе шаттай шалгалтын хувьд эхний шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчтэй эргэн холбогдож 2дах шалгалтын мэдээллийг өгнө.
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар явах тул бүртгэлээс хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхааруулъя.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, хөтөлбөр сонгох хэсгээс шилжих хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжыг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • Шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
  Тусгай нөхцөлөөр шилжүүлэн суралцуулах (МУИС-ийн бакалаврын хөтөлбөр хооронд шилжин суралцагчдад хамаарна):
 • МУИС-ийн бакалаврын хөтөлбөр хооронд шилжих суралцагчдад шилжилтын журмын 11.4 дэх заалтын дагуу хөтөлбөрийн хяналтын тоо нь хангалттай бус хөтөлбөрт тусгай нөхцлөөр шилжин суралцах боломжийг олгож байна.
 • Тусгай нөхцөл: "МУИС-д суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам"-ын 5.1-д заасан зарим шаардлагыг дараах байдлаар бууруулан тооцох. (Журмын бусад шаардлага хэвээрээ)
  • Шилжих хүсэлт гаргахаас өмнөх нийт хугацаанд 12-оос доошгүй багц цагийн хичээл амжилттай судалсан байх
  • Голч дүн 2.0 ба түүнээс дээш байх
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Бүртгүүлэгч нь журмын 3, 4, 5-р зүйлийг хангасан оюутан байх.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын системд бүртгэлтэй, болзол хангасан оюутныг журамд заасан шалгалтын оноонд үндэслэн хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, журамд заасан бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Үүнд:

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч бол бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч тухайн сургуульд элсэхдээ өгсөн ЭЕШ-ын батламж бичиг (гадаадын их, дээд сургууль болон МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)


Гадаадын их, дээд сургуулиас бүртгүүлэгчийн дүнгийн тодорхойлолтонд тухайн оюутны цуглуулсан хичээлийн багц цаг, голч оноо, дүнг нь заавал заасан байх шаардлагатай.

Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Бизнесийн сургууль Менежмент D 041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Даатгал D 041202 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Бизнесийн сургууль Банк D 041203 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Бизнесийн сургууль Маркетинг D 041401 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Бизнесийн сургууль Худалдаа D 041601 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа D 031202 Өдрийн сургалт Бакалавр 32 98600
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага D 041303 Өдрийн сургалт Бакалавр 25 98600
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 60800
Завхан сургууль Санхүү D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 60800
Улаанбаатар сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Япон) D 011435 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Хэл, уран зохиол D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 76300
Улаанбаатар сургууль Археологи D 022202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 76300
Улаанбаатар сургууль Хими D 053101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 76300
Улаанбаатар сургууль Компьютерийн ухаан D 061301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Эдийн засаг D 031101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 76300
Улаанбаатар сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Компьютерийн сүлжээ D 061201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Бизнесийн удирдлага D 041301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Электроник D 071401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 76300
Улаанбаатар сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Англи) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Солонгос) D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Япон) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Түүх D 022201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 76300
Улаанбаатар сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Хятад) D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Биологи D 051101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 76300
Улаанбаатар сургууль Төрийн удирдлага D 041303 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76300
Улаанбаатар сургууль Геофизик D053205 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 76300
Улаанбаатар сургууль Хэрэглээний физик D 053303 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 76300
Улаанбаатар сургууль Соёлын биет өвийн хадгалалт, хамгааалалтын технологи D078811 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 76300
Улаанбаатар сургууль Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн сэргээн засварлалт D 021304 Өдрийн сургалт Бакалавр 2 76300
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан D 061301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж D 061302 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем D 061303 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи D 061304 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл D 071101 Өдрийн сургалт Бакалавр 25 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал D 072201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл D 078801 Өдрийн сургалт Бакалавр 25 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл D 078803 Өдрийн сургалт Бакалавр 25 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл D 071306 Өдрийн сургалт Бакалавр 40 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи D 071103 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал D 052102 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй D 082101 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчны инженер D 071204 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур D 053207 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик D 054102 Өдрийн сургалт Бакалавр 19 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик D 054201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Уур амьсгал судлал D 053209 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ D 061201 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч D 071301 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник D 071401 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сүлжээний технологи D 061903 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Биологи D 051101 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Экологи D 052101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Биохими D 051201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи D 051202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөцийн менежмент D 052201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, биологийн боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал D 053206 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт D 053210 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт (төлөвлөлт, кадастр) D 053211 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал D 101501 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, газарзүйн боловсрол D 011411 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй D 053203 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Геофизик D 053205 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Геологи D 053203 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Математик D 054101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол D 011401 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Физик D 053301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, физикийн боловсрол D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Хими D 053101 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, химийн боловсрол D 011405 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил D 092301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Социологи D 031402 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй D 032101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг D 031101 Өдрийн сургалт Бакалавр 30 98600
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи D 031403 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Археологи D 022202 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал D 031201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 40 98600
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй D 031406 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Хятад) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 21 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Турк) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 16 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Япон) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Орос) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Орос) D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Испани) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Итали) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Франц) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Герман) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Англи) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Америк) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Их Британи) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) D 011435 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Монгол хэл) D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Монгол хэл) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол D 011430 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх D 022201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх) D 011413 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал D 023203 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал D 021801 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи D 022301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал D 022101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага D 041301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Уул уурхайн ашиглалтын технологи D 072401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Эрх зүй D 042101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Химийн технологи D 071102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Програм хангамж D 061302 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Нийгмийн ажил D 092301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, математикийн боловсрол D 011401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, мэдээлэл зүйн боловсрол D 011403 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, химийн боловсрол D 011405 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, биеийн тамирын боловсрол D 011410 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол D 011201 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Барилгын инженерчлэл D 073204 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл D 071201 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Цахилгааны инженер D 071309 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, бага боловсрол D 011301 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, хөгжмийн боловсрол D 011424 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол D 011430 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, нийгмийн ухааны боловсрол D 011413 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, биологийн боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн удирдлага D 041303 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Санхүү D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Аялал жуулчлал D 101501 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 72000
Ховд аймаг дахь сургууль Нийгмийн эрүүл мэнд D 098801 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 72000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Бизнесийн сургууль Менежмент Бакалавр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Даатгал Бакалавр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Банк Бакалавр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг Бакалавр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа Бакалавр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа Бакалавр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 305 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 305 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Тест 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү Бакалавр Тест 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Санхүү Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Маркетинг Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Худалдаа Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Эрх зүй Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Бакалавр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Компьютерийн лаборатори, 227 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Бакалавр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Компьютерийн лаборатори, 227 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем Бакалавр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Компьютерийн лаборатори, 227 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Бакалавр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Компьютерийн лаборатори, 227 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.18-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.18-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчны инженер Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.18-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Бакалавр Бичгээр 2023.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Бакалавр Бичгээр 2023.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Бакалавр Бичгээр 2023.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Уур амьсгал судлал Бакалавр Бичгээр 2023.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сүлжээний технологи Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 117 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөцийн менежмент Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, биологийн боловсрол Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал Бакалавр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт Бакалавр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт (төлөвлөлт, кадастр) Бакалавр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал Бакалавр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, газарзүйн боловсрол Бакалавр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Бакалавр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Бакалавр Бодлого 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол Бакалавр Бодлого 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик Бакалавр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, физикийн боловсрол Бакалавр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, химийн боловсрол Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.19-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.19-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Бакалавр Бичгээр 2023.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 200 тоот , Эссэ, найруулга зүй, өгүүлбэр зүй /Сэтгүүл зүй миний бодлоор/
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Бакалавр Тест болон бичгээр 2023.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 504 тоот , микро, макро үндэс
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Бакалавр Амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Бакалавр Амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Бакалавр Ярилцлага 2023.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Бакалавр Амаар, тест 2023.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Хятад) Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Турк) Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Япон) Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Орос) Бакалавр Бичгээр 2023.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Орос) Бакалавр Бичгээр 2023.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Испани) Бакалавр Бичгээр 2023.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Итали) Бакалавр Бичгээр 2023.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Франц) Бакалавр Бичгээр 2023.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Герман) Бакалавр Бичгээр 2023.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Англи) Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 433 тоот , Англи хэлний чадвар
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Америк) Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 433 тоот , Англи хэлний чадвар
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Их Британи) Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 433 тоот , Англи хэлний чадвар
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) Бакалавр Бичгийн шалгалт 2023.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 433 тоот , Англи хэлний чадвар
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Монгол хэл) Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.20-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги , 306 тоот , Орчин цагийн монгол хэл
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Монгол хэл) Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.20-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги , 306 тоот , Орчин цагийн монгол хэл
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.20-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги , 306 тоот , Орчин цагийн монгол хэл
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Бакалавр Амаар 2023.01.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот , Монголын түүх
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх) Бакалавр Амаар 2023.01.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот , Монголын түүх
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Бакалавр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.20-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 340 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Бакалавр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.20-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 340 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Бакалавр Ярилцлага 2023.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Бакалавр Ярилцлага 2023.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Уул уурхайн ашиглалтын технологи Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Эрх зүй Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Химийн технологи Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Програм хангамж Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Нийгмийн ажил Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Сэтгэл судлал Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, математикийн боловсрол Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, мэдээлэл зүйн боловсрол Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, химийн боловсрол Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, биеийн тамирын боловсрол Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Барилгын инженерчлэл Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Цахилгааны инженер Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, бага боловсрол Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, хөгжмийн боловсрол Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, нийгмийн ухааны боловсрол Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, биологийн боловсрол Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн удирдлага Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Санхүү Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Аялал жуулчлал Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Нийгмийн эрүүл мэнд Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс, Элсэлт хариуцсан нэгж

 • Хичээлийн II байр, 107 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1129)

Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл