МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Магистр)

хавар, 2022
Эхлэх огноо: 2022.12.15 08:30
Дуусах огноо: 2023.01.15 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд

2022-2023 оны намрын улирлын шилжилтийн шалгалтыг танхимаар зохион байгуулна.

Шалгалтад анхаарах зүйлс:

 • Шалгалт эхлэх цагаас өмнө шалгалтын бэлэн байдлыг хангасан байна
 • 2 үе шаттай шалгалтын хувьд эхний шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчтэй эргэн холбогдож 2дах шалгалтын мэдээллийг өгнө.
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар явах тул бүртгэлээс хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхааруулъя.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, хөтөлбөр сонгох хэсгээс шилжих хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжыг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд шалгуулагчийн диплом бүртгэлтэй байх ёстой.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Гадаадын их дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд тухайн сургуульдаа сүүлийн 2 жилийн дотор нэгээс доошгүй улирал идэвхтэй 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцсан байх.
 • Дотоодын их, дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цаг цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • МУИС-ийн салбар сургууль (Завхан, Эрдэнэт)-д шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цаг цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.5-аас дээш байх.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч бол бүрэн дунд; Магистрын түвшний суралцагч бол бакалаврын зэргийн; Докторын түвшний суралцагч бол магистрын боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)


Гадаадын их, дээд сургуулиас бүртгүүлэгчийн дүнгийн тодорхойлолтонд тухайн оюутны цуглуулсан хичээлийн багц цаг, голч оноо, дүнг нь заавал заасан байх шаардлагатай.

Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтыг бүртгэл дууссаны дараа 7 хоногт багтаан зохион байгуулна. Шалгалт авах огноо, байр, цагийг ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Мэргэжлийн E 04210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Судалгааны E 04210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Мэргэжлийн E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Судалгааны E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Хүний нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн E 04130202 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Санхүү - Судалгааны E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Судалгааны E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Судалгааны E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Судалгааны E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Мэргэжлийн E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Судалгааны E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал - Мэргэжлийн E 02220402 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал - Судалгааны E 02220402 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа - Мэргэжлийн E 03110102 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Завхан сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Завхан сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Худалдаа - Судалгааны E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 5 105600
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Маркетинг - Судалгааны E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 105600
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Зочлох үйлчилгээ - Судалгааны E 10130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 105600
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Санхүү - Судалгааны E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 105600
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Зочлох үйлчилгээ - Мэргэжлийн E 10130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 105600
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 105600
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 5 105600
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 105600
Улаанбаатар сургууль Монгол судлал - Судалгааны E 02220302 Өдрийн сургалт Магистр 5 91300
Улаанбаатар сургууль Утга зохиол судлал - Судалгааны E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 3 91300
Улаанбаатар сургууль Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол - Судалгааны E 01140701 Өдрийн сургалт Магистр 3 91300
Улаанбаатар сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 3 91300
Улаанбаатар сургууль Гадаад хэлний боловсрол - Судалгааны E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 3 91300
Улаанбаатар сургууль Түүх - Судалгааны E 02220101 Өдрийн сургалт Магистр 3 91300
Улаанбаатар сургууль Археологи - Судалгааны E 02220201 Өдрийн сургалт Магистр 3 91300
Улаанбаатар сургууль Хими - Судалгааны E 05310101 Өдрийн сургалт Магистр 3 91300
Улаанбаатар сургууль Биологи - Судалгааны E 05110101 Өдрийн сургалт Магистр 3 91300
Улаанбаатар сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны E 05480101 Өдрийн сургалт Магистр 3 91300
Улаанбаатар сургууль Компьютерийн ухаан - Судалгааны E 06130101 Өдрийн сургалт Магистр 10 91300
Улаанбаатар сургууль Хэрэглээний физик - Судалгааны E 05330201 Өдрийн сургалт Магистр 3 91300
Улаанбаатар сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Судалгааны Е 04130302 Өдрийн сургалт Магистр 10 91300
Улаанбаатар сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны E 04130101 Өдрийн сургалт Магистр 10 91300
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж - Судалгааны E 06130201 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи - Судалгааны E 06130401 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл - Судалгааны E 06180102 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага - Судалгааны E 06120102 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем - Судалгааны E 06130301 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан - Судалгааны E 06130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал - Судалгааны E 05210201 Өдрийн сургалт Магистр 20 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Судалгааны E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 20 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи - Судалгааны E 07120101 Өдрийн сургалт Магистр 20 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Мэргэжлийн E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 20 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи - Судалгааны E 07880402 Өдрийн сургалт Магистр 20 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл - Судалгааны E 07880301 Өдрийн сургалт Магистр 20 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч - Судалгааны E 07880403 Өдрийн сургалт Магистр 20 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи - Судалгааны E 07180101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл - Судалгааны E 07880101 Өдрийн сургалт Магистр 10 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл - Судалгааны E 07110101 Өдрийн сургалт Магистр 25 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи - Судалгааны E 071103 Өдрийн сургалт Магистр 10 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур - Судалгааны E 05330301 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал - Судалгааны E 05330401 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны E 05480101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик - Судалгааны E 05420101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Эрсдлийн шинжээч - Судалгааны E 05410205 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник - Судалгааны E 07140101 Өдрийн сургалт Магистр 3 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч - Судалгааны E 07130101 Өдрийн сургалт Магистр 3 138100
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ - Судалгааны E 06120101 Өдрийн сургалт Магистр 3 138100
Байгалийн ухааны салбар Биологи - Судалгааны E 05110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 138100
Байгалийн ухааны салбар Биохими - Судалгааны E 05120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Биофизик - Судалгааны E 05110102 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Экологи - Судалгааны E 05210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи - Судалгааны E 07880201 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Байгалийн нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн E 04130202 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Биологийн боловсрол - Мэргэжлийн E 011408 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Биоинформатик - Судалгааны E 06180101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 15 138100
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй - Судалгааны E 05320201 Өдрийн сургалт Магистр 15 138100
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Судалгааны E 07310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 138100
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Судалгааны E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 15 138100
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт - Судалгааны E 07310301 Өдрийн сургалт Магистр 15 138100
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр - Судалгааны E 05320103 Өдрийн сургалт Магистр 15 138100
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Судалгааны E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 15 138100
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Мэргэжлийн E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 15 138100
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал - Судалгааны E 08110201 Өдрийн сургалт Магистр 15 138100
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Мэргэжлийн E 07310101 Өдрийн сургалт Магистр 15 138100
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал - Судалгааны E 10150101 Өдрийн сургалт Магистр 15 138100
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Мэргэжлийн E 05320501 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Судалгааны Е 05320501 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Судалгааны E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Судалгааны E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Математик - Судалгааны E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 10 138100
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Судалгааны E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 10 138100
Байгалийн ухааны салбар Математик - Мэргэжлийн E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 10 138100
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 10 138100
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Физик - Судалгааны E 05330101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Судалгааны E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал - Судалгааны E 05880101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Байгалийн ухааны салбар Хими - Судалгааны E 05310101 Өдрийн сургалт Магистр 10 138100
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Судалгааны E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг - Судалгааны E 03110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 138100
Нийгмийн ухааны салбар Археологи - Судалгааны E 02220201 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Мэргэжлийн E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Судалгааны E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй - Судалгааны E 03140401 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Мэргэжлийн E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 3 138100
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Судалгааны E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 2 138100
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал - Судалгааны E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал - Судалгааны E 03130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Мэргэжлийн E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Судалгааны E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Мэргэжлийн E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Судалгааны E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Судалгааны E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Мэргэжлийн E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Мэргэжлийн E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Судалгааны E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал - Судалгааны E 02180101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Судалгааны E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Судалгааны E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 3 138100
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 3 138100
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх - Судалгааны E 02220101 Өдрийн сургалт Магистр 5 138100
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Биологи - Судалгааны E 05110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Математикийн боловсрол - Судалгааны E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 3 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх - Судалгааны E 02220101 Өдрийн сургалт Магистр 6 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Судалгааны E 04130302 Өдрийн сургалт Магистр 5 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл шинжлэл - Судалгааны E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 6 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэл, шинжлэл - Судалгааны E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 5 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Утга зохиол судлал - Судалгааны E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 6 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи - Судалгааны E 05210101 Өдрийн сургалт Магистр 8 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Хими - Судалгааны E 05310101 Өдрийн сургалт Магистр 6 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Газарзүй - Судалгааны E 05320201 Өдрийн сургалт Магистр 5 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны E 04130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Биологи - Мэргэжлийн E 05110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Хими - Мэргэжлийн E 05310101 Өдрийн сургалт Магистр 8 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Газарзүй - Мэргэжлийн E 05320201 Өдрийн сургалт Магистр 5 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Физик - Мэргэжлийн E 05330101 Өдрийн сургалт Магистр 3 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх - Мэргэжлийн E 02220101 Өдрийн сургалт Магистр 8 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 8 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 8 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэл, шинжлэл - Мэргэжлийн E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 8 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Мэргэжлийн E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Мэргэжлийн E 04130302 Өдрийн сургалт Магистр 10 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи - Мэргэжлийн E 05210101 Өдрийн сургалт Магистр 10 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 85000
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Мэргэжлийн E 04130101 Өдрийн сургалт Магистр 10 85000
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Мэргэжлийн Магистр Тест, ёс зүйн ярилцлага 2023.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот ,
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Судалгааны Магистр Тест, ёс зүйн ярилцлага 2023.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот ,
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Хүний нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Санхүү - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Судалгааны Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Мэргэжлийн Магистр Тест, ярилцлага 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 305 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 305 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 305 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 305 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 305 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Тест 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Завхан сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн Магистр Тест 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү - Мэргэжлийн Магистр Тест 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Худалдаа - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Маркетинг - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Зочлох үйлчилгээ - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Санхүү - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Зочлох үйлчилгээ - Мэргэжлийн Магистр Амаар 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн Магистр Амаар 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн Магистр Амаар 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 402 тоот ,
Худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн Магистр Ярилцлага 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Лекцийн заал, 409 тоот ,
Улаанбаатар сургууль Монгол судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.19-ны 09:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 322 тоот
Улаанбаатар сургууль Утга зохиол судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.19-ны 09:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 322 тоот
Улаанбаатар сургууль Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.19-ны 09:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 322 тоот
Улаанбаатар сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.19-ны 09:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 322 тоот
Улаанбаатар сургууль Гадаад хэлний боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.19-ны 09:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 322 тоот
Улаанбаатар сургууль Түүх - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2023.01.19-ны 12:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 243 тоот
Улаанбаатар сургууль Археологи - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт 2023.01.19-ны 12:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 243 тоот
Улаанбаатар сургууль Хими - Судалгааны Магистр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2023.01.19-ны 13:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 306 тоот
Улаанбаатар сургууль Биологи - Судалгааны Магистр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2023.01.20-ны 09:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, В121 тоот
Улаанбаатар сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны Магистр Тест болон бичиг 2023.01.20-ны 10:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 131 тоот
Улаанбаатар сургууль Компьютерийн ухаан - Судалгааны Магистр Тест болон бичиг 2023.01.20-ны 10:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 131 тоот
Улаанбаатар сургууль Хэрэглээний физик - Судалгааны Магистр Тест болон бичиг 2023.01.20-ны 10:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 131 тоот
Улаанбаатар сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Судалгааны Магистр Тест 2023.01.20-ны 11:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 406 тоот
Улаанбаатар сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны Магистр Тест болон бичгээр 2023.01.20-ны 12:00 цагаас Улаанбаатар сургууль, 406 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Компьютерийн лаборатори, 227 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Компьютерийн лаборатори, 227 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Компьютерийн лаборатори, 227 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Компьютерийн лаборатори, 227 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Компьютерийн лаборатори, 227 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан - Судалгааны Магистр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2023.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Компьютерийн лаборатори, 227 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.18-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.18-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.18-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.18-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3А байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3А байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3А байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3А байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3А байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3А байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн 3А байр, 221 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Эрсдлийн шинжээч - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 117 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биофизик - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгалийн нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биоинформатик - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Мэргэжлийн Магистр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал - Судалгааны Магистр Бичгээр 2023.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 135 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лаборатори, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик - Судалгааны Магистр Бодлого 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Судалгааны Магистр Бодлого 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик - Мэргэжлийн Магистр Бодлого 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бодлого 2023.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2023.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2023.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Судалгааны Магистр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2023.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг - Судалгааны Магистр Тест болон бичгээр 2023.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 504 тоот , Дунд макро, дунд микро, эконометрикс
Нийгмийн ухааны салбар Археологи - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Мэргэжлийн Магистр Амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Мэргэжлийн Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2023.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот , Улс төр судлал
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал - Судалгааны Магистр Мэргэжил, ярилцлага 2023.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот , Улс төр судлал
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Амаар, тест 2023.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал - Судалгааны Магистр Амаар, тест 2023.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Мэргэжлийн Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал - Судалгааны Магистр Аман болон бичгийн шалгалт 2023.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.20-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 340 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.20-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 340 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2023.01.20-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 340 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.20-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги , 306 тоот , Орчин цагийн монгол хэл
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн Магистр Бичиг болон ярилцлага 2023.01.20-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги , 306 тоот , Орчин цагийн монгол хэл
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх - Судалгааны Магистр Амаар 2023.01.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 216 тоот , Түүхийн судалгааны аргазүй, монголын түүх
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Биологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Математикийн боловсрол - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл шинжлэл - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэл, шинжлэл - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Утга зохиол судлал - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Хими - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Газарзүй - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Биологи - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Хими - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Газарзүй - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Физик - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэл, шинжлэл - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн захиргааны менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2023.01.19-ны 11:00 цагаас Ховд сургууль, 1 байр 313 тоот

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс, Элсэлт хариуцсан нэгж

 • Хичээлийн II байр, 107 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1129)
 • Эрдэнэт сургууль
 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851
 • Завхан сургууль
 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
 • description Мэдээлэл

  Мэдээлэл байхгүй байна.

  view_list Сонгосон хөтөлбөр
  alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
  credit_card Төлбөрийн мэдээлэл