МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Бакалавр өдөр)

хавар, 2017
Эхлэх огноо: 2018.01.01 08:00
Дуусах огноо: 2018.01.29 14:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, хөтөлбөр сонгох хэсгээс шилжих хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжыг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэл баталгаажаагүй тохиолдолд шилжих хүсэлт цуцлагдана.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Бүртгүүлэгч нь журмын 3, 4, 5-р зүйлийг хангасан оюутан байх.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • БСШУСЯ-ны Боловсролын сургалтын системд бүртгэлтэй, болзол хангасан оюутныг журамд заасан шалгалтын оноонд үндэслэн хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, журамд заасан бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Үүнд:

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч бол бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч тухайн сургуульд элсэхдээ өгсөн ЭЕШ-ын батламж бичиг (гадаадын их, дээд сургууль болон МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)


Гадаадын их, дээд сургуулиас бүртгүүлэгчийн дүнгийн тодорхойлолтонд тухайн оюутны цуглуулсан хичээлийн багц цаг, голч оноо, дүнг нь заавал заасан байх шаардлагатай.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Бизнесийн сургууль Даатгал D 041202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 103100
Бизнесийн сургууль Менежмент D 041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 103100
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент D 041304 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 103100
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ D 101301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 103100
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 2 103100
Бизнесийн сургууль Маркетинг D 041401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 103100
Бизнесийн сургууль Худалдаа D 041601 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 103100
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон Улсын Харилцаа D 022204 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98300
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага D 041303 Өдрийн сургалт Бакалавр 12 98300
Эрдэнэт сургууль Орхон сургуулийн ерөнхий суурь хөтөлбөр D 000001 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 60800
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/англи хэл/ D011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 60800
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/орос хэл/ D011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 60800
Эрдэнэт сургууль Менежмент D041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 60800
Эрдэнэт сургууль Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 60800
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 60800
Эрдэнэт сургууль Даатгал D041202 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 60800
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 60800
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга/Хятад/ D023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 60800
Завхан сургууль Санхүү, банк D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 60800
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 60800
Завхан сургууль Электрон системийн автомажуулалт D 071401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 60800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан D 061301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж D 061302 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем D 061303 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи D 061304 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал D 052102 Өдрийн сургалт Бакалавр 9 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи D 071201 Өдрийн сургалт Бакалавр 16 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи D 082101 Өдрийн сургалт Бакалавр 13 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ D 061201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Холбооны технологи D 061903 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч D 071301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электрон системийн автоматжуулалт D 071401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур D 053207 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал D 053208 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик D 054102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик D 054201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими D 053102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл D 071101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал D 072201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, инженерчлэл D 078801 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл D 078803 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл D 071306 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Хими D 053101 Өдрийн сургалт Бакалавр 31 86700
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 33 86700
Байгалийн ухааны салбар Математик D 054101 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 86700
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол D 011401 Өдрийн сургалт Бакалавр 14 86700
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт D 073101 Өдрийн сургалт Бакалавр 12 86700
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй D 053202 Өдрийн сургалт Бакалавр 11 86700
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал D 053206 Өдрийн сургалт Бакалавр 18 86700
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт D 073103 Өдрийн сургалт Бакалавр 11 86700
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 32 86700
Байгалийн ухааны салбар Биологи D 051101 Өдрийн сургалт Бакалавр 35 86700
Байгалийн ухааны салбар Экологи D 052101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Биохими D 051201 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 86700
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөц судлал D 052201 Өдрийн сургалт Бакалавр 29 86700
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи D 051202 Өдрийн сургалт Бакалавр 19 86700
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 27 86700
Байгалийн ухааны салбар Физик D 053301 Өдрийн сургалт Бакалавр 43 86700
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 86700
Байгалийн ухааны салбар Геофизик D 053205 Өдрийн сургалт Бакалавр 30 86700
Байгалийн ухааны салбар Геологи D 053203 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал D 031201 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 86700
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй D 032101 Өдрийн сургалт Бакалавр 18 86700
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг D 031101 Өдрийн сургалт Бакалавр 2 86700
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи D 031403 Өдрийн сургалт Бакалавр 19 86700
Нийгмийн ухааны салбар Археологи D 022202 Өдрийн сургалт Бакалавр 18 86700
Нийгмийн ухааны салбар Социологи D 031402 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 86700
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 16 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол /Түүх/ D 011403 Өдрийн сургалт Бакалавр 14 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх D 022201 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи/ D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 12 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Их Британи) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 14 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Америк) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Англи/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 17 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал D 023203 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал D 021801 Өдрийн сургалт Бакалавр 18 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол /Монгол хэл/ D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 25 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Монгол хэл/ D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 27 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Герман/ D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 29 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Хятад/ D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Хятад) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 14 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Япон) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 14 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Солонгос) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 25 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Хятад/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 17 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Япон/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи D 022301 Өдрийн сургалт Бакалавр 23 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал D 022101 Өдрийн сургалт Бакалавр 25 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Орос/ D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 28 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Франц) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 23 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Орос/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 40 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Турк) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 9 86700
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Бизнесийн сургууль Даатгал Бакалавр Нэгдсэн сорилго 2018.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Менежмент Бакалавр Нэгдсэн сорилго 2018.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент Бакалавр Нэгдсэн сорилго 2018.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ Бакалавр Нэгдсэн сорилго 2018.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Нэгдсэн сорилго 2018.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг Бакалавр Нэгдсэн сорилго 2018.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа Бакалавр Нэгдсэн сорилго 2018.01.16-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон Улсын Харилцаа Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.27-ны 16:05 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот , 123
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.27-ны 16:05 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот , 123
Эрдэнэт сургууль Орхон сургуулийн ерөнхий суурь хөтөлбөр Бакалавр Мэргэжил 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/англи хэл/ Бакалавр Мэргэжил 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/орос хэл/ Бакалавр Мэргэжил 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Менежмент Бакалавр Мэргэжил 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол Бакалавр Мэргэжил 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк Бакалавр Мэргэжил 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Даатгал Бакалавр Мэргэжил 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Мэргэжил 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга/Хятад/ Бакалавр Мэргэжил 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү, банк Бакалавр Мэргэжил 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 103 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Мэргэжил 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 103 тоот ,
Завхан сургууль Электрон системийн автомажуулалт Бакалавр Мэргэжил 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Сургалтын танхим, 103 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Бакалавр Мэргэжил 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 200 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Бакалавр Мэргэжил 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 200 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем Бакалавр Мэргэжил 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 200 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Бакалавр Мэргэжил 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 200 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Бакалавр Мэргэжил, ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи Бакалавр Мэргэжил, ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи Бакалавр Мэргэжил, ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Бакалавр Бичгийн шалгалт 2018.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Холбооны технологи Бакалавр Бичгийн шалгалт 2018.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Бакалавр Бичгийн шалгалт 2018.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электрон системийн автоматжуулалт Бакалавр Бичгийн шалгалт 2018.01.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Бакалавр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал Бакалавр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Бакалавр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Бакалавр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Бакалавр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) Бакалавр Мэргэжил /химийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Бакалавр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 118 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол Бакалавр Мэргэжил /математикийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 118 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт Бакалавр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Бакалавр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал Бакалавр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт Бакалавр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй) Бакалавр Мэргэжил /газарзүйн тэнхим/ 2018.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 334 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи Бакалавр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи Бакалавр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими Бакалавр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөц судлал Бакалавр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи Бакалавр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи) Бакалавр Мэргэжил /биологийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Лекцийн заал, 314 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик Бакалавр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик) Бакалавр Мэргэжил /физикийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Бакалавр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи Бакалавр Мэргэжил /геологийн тэнхим/ 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Бакалавр Мэргэжил /улс төр судлалын тэнхим/ 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Биологийн лаборатори 227 , 213З тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Бакалавр Мэргэжил /сэтгүүл зүйн тэнхим/ 2018.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Бакалавр Мэргэжил /эдийн засгийн онолын тэнхим/ 2018.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хайекийн танхим, 601 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Бакалавр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2018.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Бакалавр Мэргэжил /архелоги, антропологи/ 2018.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Бакалавр Мэргэжил /социологи, нийгмийн ажил/ 2018.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Биологийн лаборатори 227 , 213З тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Бакалавр Мэргэжил /боловсрол, сэтгэл судлал/ 2018.01.19-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол /Түүх/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи/ Бакалавр Тест 2018.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 400 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Их Британи) Бакалавр Тест 2018.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 400 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Америк) Бакалавр Тест 2018.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 400 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Англи/ Бакалавр Тест 2018.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 400 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Бакалавр Бичгийн шалгалт 2018.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Бакалавр Бичгийн шалгалт 2018.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол Бакалавр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2018.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол /Монгол хэл/ Бакалавр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2018.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Монгол хэл/ Бакалавр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2018.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Герман/ Бакалавр Тест, бодлого 2018.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Хятад/ Бакалавр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Хятад) Бакалавр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Япон) Бакалавр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Солонгос) Бакалавр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос/ Бакалавр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Хятад/ Бакалавр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Япон/ Бакалавр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Эрдмийн зөвлөлийн өрөө, 439 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Бакалавр Ярилцлага 2018.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Бакалавр Ярилцлага 2018.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,

Сургалтын нэгдсэн газар, Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1126), (1127), (1128)

Эрдэнэт сургууль

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851

Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл