МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Магистр)

хавар, 2017
Эхлэх огноо: 2018.01.02 19:30
Дуусах огноо: 2018.02.02 17:55
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар http://burtgel.num.edu.mn хаягаар явна.
 • Онлайнаар бүртгүүлээгүй тохиолдолд шилжин суралцах боломжгүй.
 • Шилжин суралцах хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжийг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Гадаадын их дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд тухайн сургуульдаа сүүлийн 2 жилийн дотор нэгээс доошгүй улирал идэвхтэй 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцсан байх.
 • Дотоодын их, дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цаг цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • БСШУСЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч бол бүрэн дунд; Магистрын түвшний суралцагч бол бакалаврын зэргийн; Докторын түвшний суралцагч бол магистрын боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)


Гадаадын их, дээд сургуулиас бүртгүүлэгчийн дүнгийн тодорхойлолтонд тухайн оюутны цуглуулсан хичээлийн багц цаг, голч оноо, дүнг нь заавал заасан байх шаардлагатай.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ / Мэргэжлийн/ E 10130101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Мэргэжлийн / E 04130401 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль 3 113500
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн/ E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ /мэргэжил/ E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /мэргэжлийн/ E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Маркетинг /мэргэжлийн/ E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Худалдаа /мэргэжлийн/ E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /мэргэжлийн/ E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Судалгааны / E 04130401 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ (Судалгааны) E 10130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент /судалгааны/ E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл /судалгааны/ E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ /судалгааны/ E 04160103 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /судалгааны/ E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Бизнесийн сургууль Маркетинг /судалгааны/ E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Худалдаа /судалгааны/ E 04160101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /судалгааны/ E 04160102 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент /мэргэжлийн/ E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн/ E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /судалгааны/ E 02220401 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага /мэргэжлийн/ E 04130301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (судалгааны) E 04130301 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (болзолт) E 04130301 Бэлтгэл Магистр 1 113500
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Судалгааны/ E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний боловсрол/Судалгааны/ E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк, даатгал/судалгааны/ E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Эрдэнэт сургууль Менежмент/судалгааны/ E 04130201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл/Судалгааны/ E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл E 04110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Завхан сургууль Санхүү, банк, даатгал E 04120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Завхан сургууль Маркетинг E 04140101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж E 06130201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи E 06130401 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем E 06130301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан E 06130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур E 05330301 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал E 05330401 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик E 05480101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик E 05420101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик (мэргэжлийн) E 05420101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи E 07880402 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл E 07880401 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч E 07880403 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи E 07180101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл E 07880101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл E 07110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими E 05310201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал E 05210201 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи E 07120101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ой аж ахуй, ой зохион байгуулалт /мэргэжлийн/ E 08210101 Өдрийн сургалт Магистр 10 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник E 07140101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч E 07130101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ E 06120101 Өдрийн сургалт Магистр 3 113500
Байгалийн ухааны салбар Экологи /судалгааны/ E 05210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ судалгааны E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ судалгааны E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ мэргэжлийн E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ судалгааны E 05320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Математик /судалгааны/ E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол /судалгааны/ E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Математик /мэргэжлийн/ E 05410101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол /мэргэжлийн/ E 01140101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /мэргэжлийн/ E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Физик /судалгааны/ E 05330101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол /судалгааны/ E 01140203 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал /мэргэжлийн/ E 05880101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал /судалгааны/ E 05880101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Хэрэглээний физик E 05330201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол /мэргэжлийн/ E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Хими /судалгааны/ E 05310101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Хими /мэргэжлийн/ E 05310101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол /судалгааны/ E 01140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Биологи /судалгааны/ E 05110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Биохими /судалгааны/ E 05120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Биофизик /судалгааны/ E 05110102 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи /судалгааны/ E 07880201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Биологийн боловсрол /мэргэжлийн/ E 01140202 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Байгалийн нөөцийн менежмент /мэргэжлийн/ E 04130202 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Биологийн боловсрол /судалгааны/ E 01140202 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Молекул биологи E 09120109 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /мэргэжлийн/ E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй /судалгааны/ E 05320201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт /судалгааны/ E 07310101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол /судалгааны/ E 01140204 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт /судалгааны/ E 07310301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр /судалгааны/ E 05320103 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал /судалгааны/ E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал /мэргэжлийн/ E 05320601 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн мэдээллийн систем /судалгааны/ E 07310103 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн мэдээллийн систем /мэргэжлийн/ E 07310103 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал /судалгааны/ E 08110201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геофизик /мэргэжлийн/ E 05320501 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Байгалийн ухааны салбар Геофизик /судалгааны/ Е 05320501 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал E 03180101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Археологи E 02220201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /мэргэжлийн/ E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи /судалгааны/ E 03140301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал E 01110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал E 03130101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /мэргэжлийн/ E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй /судалгааны/ E 03210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /мэргэжлийн/ E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Социологи /судалгааны/ E 03140201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /судалгааны/ E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил /мэргэжлийн/ E 09230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /мэргэжлийн/ E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал /судалгааны/ E 03120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /мэргэжлийн/ E 03110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг /судалгааны/ E 03110101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй E03110201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол /мэргэжлийн/ E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол /судалгааны/ E 01140901 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи /мэргэжлийн/ E 02230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал /судалгааны/ E 02210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи E 02230101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал E 02210101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан E 02230102 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх /судалгааны/ E 02220101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /судалгааны/ E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ E 02320201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Монгол хэл уран зохиолын боловсрол /судалгааны/ E 01140701 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Монгол хэл уран зохиолын боловсрол /мэргэжлийн/ E 01140701 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал /судалгааны/ E 02180101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /мэргэжлийн/ E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал /судалгааны/ E 02320301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /мэргэжлийн/ E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал /судалгааны/ E 02220301 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /судалгааны/ E 02310101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /мэргэжлийн/ E 02310101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /судалгааны/ E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл /мэргэжлийн/ E 02320202 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ / Мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Мэргэжлийн / Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Хөтөлбөр олдсонгүй Хөтөлбөр олдсонгүй Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл /мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ /мэргэжил/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг /мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа /мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент / Судалгааны / Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ (Судалгааны) Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк, даатгал /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /судалгааны/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Бизнесийн менежмент /мэргэжлийн/ Магистр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2018.01.16-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /мэргэжлийн/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хичээлийн танхим, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа /судалгааны/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хичээлийн танхим, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага /мэргэжлийн/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хичээлийн танхим, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (судалгааны) Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хичээлийн танхим, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага (болзолт) Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хичээлийн танхим, 303 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Боловсрол судлал/Судалгааны/ Магистр Нэгдсэн сорилго 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 203 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик (мэргэжлийн) Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн технологи Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн эрчим хүч Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал, шинэ материалын технологи Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, наноинженерчлэл Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ой аж ахуй, ой зохион байгуулалт /мэргэжлийн/ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Магистр Бичиг болон ярилцлага 2018.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи /судалгааны/ Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрэл хайгуул/ судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Шатах ашигт малтмалын геологи/ судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ мэргэжлийн Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи /Геологи эрдэс баялгийн удирдлага/ судалгааны Магистр Бичиг болон аман шалгалт 2018.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол /мэргэжлийн/ Магистр Мэргэжил 2018.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 400 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол /судалгааны/ Магистр Мэргэжил 2018.01.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 400 тоот ,

Сургалтын нэгдсэн газар, Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1126), (1127), (1128)
 • Эрдэнэт сургууль

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851
 • Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
 • description Мэдээлэл

  Мэдээлэл байхгүй байна.

  view_list Сонгосон хөтөлбөр
  alarm_onШалгалтын мэдээлэл
  credit_card Төлбөрийн мэдээлэл