МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Бакалавр өдөр)

хавар, 2018
Эхлэх огноо: 2018.12.15 08:30
Дуусах огноо: 2019.01.15 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, хөтөлбөр сонгох хэсгээс шилжих хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжыг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэл баталгаажаагүй тохиолдолд шилжих хүсэлт цуцлагдана.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Бүртгүүлэгч нь журмын 3, 4, 5-р зүйлийг хангасан оюутан байх.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • БСШУСЯ-ны Боловсролын сургалтын системд бүртгэлтэй, болзол хангасан оюутныг журамд заасан шалгалтын оноонд үндэслэн хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, журамд заасан бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Үүнд:

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч бол бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч тухайн сургуульд элсэхдээ өгсөн ЭЕШ-ын батламж бичиг (гадаадын их, дээд сургууль болон МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)


Гадаадын их, дээд сургуулиас бүртгүүлэгчийн дүнгийн тодорхойлолтонд тухайн оюутны цуглуулсан хичээлийн багц цаг, голч оноо, дүнг нь заавал заасан байх шаардлагатай.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Бизнесийн сургууль Менежмент D 041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент D 041304 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Даатгал D 041202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Маркетинг D 041401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Худалдаа D 041601 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа D 031202 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага D 041303 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/англи хэл/ D011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 60800
Эрдэнэт сургууль Менежмент D041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 60800
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга/хятад хэл/ D023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 60800
Эрдэнэт сургууль Даатгал D041202 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 60800
Эрдэнэт сургууль Санхүү D041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 60800
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 60800
Эрдэнэт сургууль Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 60800
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 60800
Завхан сургууль Санхүү D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 60800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал D 052102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи D 071201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй D 082101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ D 061201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч D 071301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник D 071401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими D 053102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл D 071101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал D 072201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, инженерчлэл D 078801 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл D 078803 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл D 071306 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур D 053207 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал D 053208 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик D 054102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик D 054201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан D 061301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж D 061302 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем D 061303 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи D 061304 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Биологи D 051101 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Экологи D 052101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Биохими D 051201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи D 051202 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөцийн менежмент D 052201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Физик D 053301 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй D 053202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал D 053206 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт D 053210 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт (төлөвлөлт, кадастр) D 053211 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 98600
Байгалийн ухааны салбар Хими D 053101 Өдрийн сургалт Бакалавр 12 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Геофизик D 053205 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Геологи D 053203 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Математик D 054101 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол D 011401 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 98600
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг D 031101 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил D 092301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Социологи D 031402 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй D 032101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи D 031403 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Археологи D 022202 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 98600
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал D 031201 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Хятад/ D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Хятад/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Япон/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Солонгос/ D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Хятад/ D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Турк/ D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 11 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Япон/ D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Герман/ D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Орос/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Испани/ D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Итали/ D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Франц/ D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Америк/ D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Их Британи) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол /Монгол хэл/ D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Монгол хэл/ D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол /Түүх/ D 011403 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх D 022201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал D 023203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал D 021801 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи D 022301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал D 022101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Бизнесийн сургууль Менежмент Бакалавр Тест 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент Бакалавр Тест 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Тест 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Даатгал Бакалавр Тест 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг Бакалавр Тест 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа Бакалавр Тест 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа Бакалавр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2019.01.21-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага Бакалавр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2019.01.21-ны 09:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 202 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/англи хэл/ Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Санхүүгийн тэнхмийн лекцийн өрөө, 312 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Менежмент Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Санхүүгийн тэнхмийн лекцийн өрөө, 312 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга/хятад хэл/ Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Санхүүгийн тэнхмийн лекцийн өрөө, 312 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Даатгал Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Санхүүгийн тэнхмийн лекцийн өрөө, 312 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Санхүү Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Санхүүгийн тэнхмийн лекцийн өрөө, 312 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Санхүүгийн тэнхмийн лекцийн өрөө, 312 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Санхүүгийн тэнхмийн лекцийн өрөө, 312 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.17-ны 10:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2019.01.22-ны 14:00 цагаас
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2019.01.22-ны 14:00 цагаас
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2019.01.22-ны 14:00 цагаас
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 117 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.22-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.22-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.22-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.22-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.22-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.22-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Бакалавр Бичгээр 2019.01.22-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал Бакалавр Бичгээр 2019.01.22-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Бакалавр Бичгээр 2019.01.22-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Бакалавр Бичгээр 2019.01.22-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Хичээлийн танхим, 231 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Бакалавр Эссэ бичиг, код бичих 2019.01.22-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 200 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Бакалавр Эссэ бичиг, код бичих 2019.01.22-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 200 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем Бакалавр Эссэ бичиг, код бичих 2019.01.22-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 200 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Бакалавр Эссэ бичиг, код бичих 2019.01.22-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 200 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи Бакалавр Бичгээр 2019.01.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 425 тоот
Байгалийн ухааны салбар Экологи Бакалавр Бичгээр 2019.01.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 425 тоот
Байгалийн ухааны салбар Биохими Бакалавр Бичгээр 2019.01.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 425 тоот
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи Бакалавр Бичгээр 2019.01.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 425 тоот
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи) Бакалавр Бичгээр 2019.01.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 425 тоот
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөцийн менежмент Бакалавр Бичгээр 2019.01.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 425 тоот
Байгалийн ухааны салбар Физик Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2019.01.23-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2019.01.23-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.23-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.23-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй) Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.23-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.23-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт (төлөвлөлт, кадастр) Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.23-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Бакалавр Мэргэжил, ярилцлага 2019.01.23-ны 12:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) Бакалавр Мэргэжил, ярилцлага 2019.01.23-ны 12:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2019.01.23-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2019.01.23-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Бакалавр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2019.01.23-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол Бакалавр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2019.01.23-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Бакалавр Микроэкономикс, макроэкономиксийн үндэс 2019.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Хайекийн танхим, 601 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Бакалавр Ярилцлага 2019.01.18-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 203 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Бакалавр Ярилцлага 2019.01.18-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 2 байр, 203 тоот
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.18-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2019.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2019.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Бакалавр Бичгээр 2019.01.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Биологийн лаборатори 227 , 213З тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Хятад/ Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2019.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос/ Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2019.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Хятад/ Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2019.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Япон/ Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2019.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Солонгос/ Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2019.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Хятад/ Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2019.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Турк/ Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2019.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Япон/ Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2019.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Герман/ Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Орос/ Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Испани/ Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Итали/ Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Франц/ Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2019.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал /Америк/ Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 436 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Их Британи) Бакалавр Бичгийн шалгалт 2019.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 436 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол Бакалавр Орчин цагийн монгол хэл, монгол бичиг 2019.01.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол /Монгол хэл/ Бакалавр Орчин цагийн монгол хэл, монгол бичиг 2019.01.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Монгол хэл/ Бакалавр Орчин цагийн монгол хэл, монгол бичиг 2019.01.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол /Түүх/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2019.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2019.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Бакалавр Бичгээр 2019.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Бакалавр Бичгээр 2019.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 327 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Бакалавр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2019.01.21-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Бакалавр Мэргэжил /философи, шашин, буддын гүн ухаан/ 2019.01.21-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 211 тоот ,

Сургалтын нэгдсэн газар, Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1126), (1127), (1128)

Эрдэнэт сургууль

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851

Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл