МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Бакалавр өдөр)

хавар, 2019
Эхлэх огноо: 2019.12.15 08:30
Дуусах огноо: 2020.01.15 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, хөтөлбөр сонгох хэсгээс шилжих хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжыг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэл баталгаажаагүй тохиолдолд шилжих хүсэлт цуцлагдана.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Бүртгүүлэгч нь журмын 3, 4, 5-р зүйлийг хангасан оюутан байх.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • БСШУСЯ-ны Боловсролын сургалтын системд бүртгэлтэй, болзол хангасан оюутныг журамд заасан шалгалтын оноонд үндэслэн хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, журамд заасан бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Үүнд:

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч бол бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч тухайн сургуульд элсэхдээ өгсөн ЭЕШ-ын батламж бичиг (гадаадын их, дээд сургууль болон МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)


Гадаадын их, дээд сургуулиас бүртгүүлэгчийн дүнгийн тодорхойлолтонд тухайн оюутны цуглуулсан хичээлийн багц цаг, голч оноо, дүнг нь заавал заасан байх шаардлагатай.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Бизнесийн сургууль Менежмент D 041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент D 041304 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Даатгал D 041202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Банк D 041203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Маркетинг D 041401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Худалдаа D 041601 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа D 031202 Өдрийн сургалт Бакалавр 18 98600
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага D 041303 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/англи хэл/ D011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 60800
Эрдэнэт сургууль Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 60800
Эрдэнэт сургууль Менежмент D041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 60800
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга/хятад хэл/ D023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 60800
Эрдэнэт сургууль Олон улсын харилцаа/ОУХНУС болон Эрдэнэт сургуулийн "2+2 " жилийн хамтарсан хөтөлбөр D 031202 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 60800
Эрдэнэт сургууль Санхүү D041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 60800
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 60800
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 60800
Завхан сургууль Санхүү D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 60800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан D 061301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж D 061302 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем D 061303 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи D 061304 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими D 053102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл D 071101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал D 072201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл D 078801 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл D 078803 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл D 071306 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал D 052102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи D 071201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй D 082101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур D 053207 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал D 053208 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик D 054102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик D 054201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Уур амьсгал судлал D 053209 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ D 061201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч D 071301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник D 071401 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сүлжээний технологи D 061903 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Биологи D 051101 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Экологи D 052101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Биохими D 051201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи D 051202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөцийн менежмент D 052201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй D 053202 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 98600
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал D 053206 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт D 053210 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт (төлөвлөлт, кадастр) D 053211 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал D 101501 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Геофизик D 053205 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Геологи D 053203 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Математик D 054101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол D 011401 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Физик D 053301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Хими D 053101 Өдрийн сургалт Бакалавр 12 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи D 031403 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Нийгмийн ухааны салбар Археологи D 022202 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил D 092301 Өдрийн сургалт Бакалавр 13 98600
Нийгмийн ухааны салбар Социологи D 031402 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй D 032101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал D 031201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг D 031101 Өдрийн сургалт Бакалавр 42 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх) D 011403 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх D 022201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи D 022301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал D 022101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал D 023203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал D 021801 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Герман) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Орос) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Испани) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Итали) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Франц) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Франц) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Герман) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 2 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Хятад) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Хятад) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Япон) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Япон) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Англи) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Америк) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Их Британи) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Монгол хэл) D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Монгол хэл) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Бизнесийн сургууль Менежмент Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 605 тоот , Тест 70 хувь, ярилцлага 30 хувь
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 605 тоот , Тест 70 хувь, ярилцлага 30 хувь
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 605 тоот , Тест 70 хувь, ярилцлага 30 хувь
Бизнесийн сургууль Даатгал Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 605 тоот , Тест 70 хувь, ярилцлага 30 хувь
Бизнесийн сургууль Банк Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 605 тоот , Тест 70 хувь, ярилцлага 30 хувь
Бизнесийн сургууль Маркетинг Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 605 тоот , Тест 70 хувь, ярилцлага 30 хувь
Бизнесийн сургууль Худалдаа Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 605 тоот , Тест 70 хувь, ярилцлага 30 хувь
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 302 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/англи хэл/ Бакалавр Бичгээр 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн өрөө, 217 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол Бакалавр Бичгээр 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн өрөө, 217 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Менежмент Бакалавр Бичгээр 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн өрөө, 217 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга/хятад хэл/ Бакалавр Бичгээр 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн өрөө, 217 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Олон улсын харилцаа/ОУХНУС болон Эрдэнэт сургуулийн "2+2 " жилийн хамтарсан хөтөлбөр Бакалавр Бичгээр 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн өрөө, 217 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Санхүү Бакалавр Бичгээр 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн өрөө, 217 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Бичгээр 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Лекцийн өрөө, 217 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Бичгээр 2020.01.21-ны 15:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү Бакалавр Бичгээр 2020.01.21-ны 15:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Бакалавр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Бакалавр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем Бакалавр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Бакалавр Бичгээр-Эссэ, ярилцлага 2020.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Бакалавр Бичгээр 2020.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи Бакалавр Бичгээр 2020.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй Бакалавр Бичгээр 2020.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн 3 байр, 221 тоот /Хурлын өрөө/
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн III байр 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн III байр 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн III байр 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн III байр 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Уур амьсгал судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн III байр 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн III байр 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн III байр 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн III байр 217 тоот
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сүлжээний технологи Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн III байр 217 тоот
Байгалийн ухааны салбар Биологи Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2020.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Экологи Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2020.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2020.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2020.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи) Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2020.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөцийн менежмент Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2020.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Бакалавр Бичгээр 2020.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал Бакалавр Бичгээр 2020.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй) Бакалавр Бичгээр 2020.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт Бакалавр Бичгээр 2020.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт (төлөвлөлт, кадастр) Бакалавр Бичгээр 2020.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал Бакалавр Бичгээр 2020.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Бакалавр Бичгийн шалгалт 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геологи Бакалавр Бичгийн шалгалт 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Палеонтологийн лаборатори, 136е тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Физик Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хими Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.21-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.01.21-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.20-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Бакалавр Ярилцлага 2020.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Бакалавр Ярилцлага 2020.01.20-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Бакалавр Бичгийн шалгалт 2020.01.20-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Бакалавр Бичгээр 2020.01.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Бакалавр Мэргэжил, ярилцлага 2020.01.20-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Бакалавр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2020.01.20-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 507 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх) Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.01.21-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Бакалавр Ярилцлага 2020.01.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Бакалавр Ярилцлага 2020.01.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Бакалавр Бичгийн шалгалт 2020.01.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Бакалавр Бичгийн шалгалт 2020.01.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Герман) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Орос) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Испани) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Итали) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Франц) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Франц) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Герман) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.01.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Хятад) Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Хятад) Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Япон) Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Япон) Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.01.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) Бакалавр Бичгээр 2020.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 436 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Англи) Бакалавр Бичгээр 2020.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 436 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Америк) Бакалавр Бичгээр 2020.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 436 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Их Британи) Бакалавр Бичгээр 2020.01.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 436 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол Бакалавр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2020.01.21-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Монгол хэл) Бакалавр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2020.01.21-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Монгол хэл) Бакалавр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2020.01.21-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот ,

Сургалтын нэгдсэн газар, Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1126), (1127), (1128)

Эрдэнэт сургууль

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851

Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл