МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Бакалавр өдөр)

намар, 2017
Эхлэх огноо: 2017.07.10 09:00
Дуусах огноо: 2017.09.10 23:55
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, хөтөлбөр сонгох хэсгээс шилжих хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжыг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • Бүртгэл баталгаажаагүй тохиолдолд шилжих хүсэлт цуцлагдана.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Бүртгүүлэгч нь журмын 3, 4, 5-р зүйлийг хангасан оюутан байх.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • БСШУСЯ-ны Боловсролын сургалтын системд бүртгэлтэй, болзол хангасан оюутныг журамд заасан шалгалтын оноонд үндэслэн хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, журамд заасан бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Үүнд:

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч бол бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч тухайн сургуульд элсэхдээ өгсөн ЭЕШ-ын батламж бичиг (гадаадын их, дээд сургууль болон МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)


Гадаадын их, дээд сургуулиас бүртгүүлэгчийн дүнгийн тодорхойлолтонд тухайн оюутны цуглуулсан хичээлийн багц цаг, голч оноо, дүнг нь заавал заасан байх шаардлагатай.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй D 042101 Өдрийн сургалт Бакалавр 72 94600
Бизнесийн сургууль Бизнесийн сургуулийн ерөнхий суурь хөтөлбөр - Өдрийн сургалт Бакалавр 10 103100
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 103100
Бизнесийн сургууль Даатгал D 041202 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 103100
Бизнесийн сургууль Менежмент D 041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 103100
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент D 041304 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 103100
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ D 101301 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 103100
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 103100
Бизнесийн сургууль Маркетинг D 041401 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 103100
Бизнесийн сургууль Худалдаа D 041601 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 103100
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон Улсын Харилцаа D 022204 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98300
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага D 041303 Өдрийн сургалт Бакалавр 9 98300
Эрдэнэт сургууль Орхон сургуулийн ерөнхий суурь хөтөлбөр D 000001 Өдрийн сургалт Бакалавр 30 60800
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/англи хэл/ D011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 60800
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/орос хэл/ D011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 60800
Эрдэнэт сургууль Менежмент D041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 60800
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга/Орос хэл/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 60800
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 40 60800
Эрдэнэт сургууль Даатгал D041202 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 60800
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 40 60800
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга/Хятад/ D023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 60800
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 60800
Завхан сургууль Санхүү, банк D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 60800
Завхан сургууль Худалдаа D 041601 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 60800
Завхан сургууль Электрон системийн автомажуулалт D 071401 Өдрийн сургалт Бакалавр 0 60800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик D 054102 Өдрийн сургалт Бакалавр 19 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик D 054201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж D 061302 Өдрийн сургалт Бакалавр 12 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл D 071101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл D 078803 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч D 071301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ D 061201 Өдрийн сургалт Бакалавр 7 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электрон системийн автоматжуулалт D 071401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур D 053207 Өдрийн сургалт Бакалавр 16 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал D 053208 Өдрийн сургалт Бакалавр 11 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Холбооны технологи D 061903 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан D 061301 Өдрийн сургалт Бакалавр 13 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем D 061303 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи D 061304 Өдрийн сургалт Бакалавр 13 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал D 052102 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи D 071201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи D 082101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими D 053102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал D 072201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Наношинжлэх ухаан, инженерчлэл D 078801 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл D 071306 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Байгалийн ухааны салбар Математик D 054101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол D 011401 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Физик D 053301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Хими D 053101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Биологи D 051101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Экологи D 052101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Биохими D 051201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөц судлал D 052201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи D 051202 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт D 073101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 86700
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй D 053202 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал D 053206 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Геофизик D 053205 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Байгалийн ухааны салбар Геологи D 053203 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи D 031403 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Нийгмийн ухааны салбар Археологи D 022202 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 2 86700
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй D 032101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил D 092301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Нийгмийн ухааны салбар Социологи D 031402 Өдрийн сургалт Бакалавр 7 86700
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал D 031201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг D 031101 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи D 022301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал D 022101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол /Түүх/ D 011403 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх D 022201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол /Монгол хэл/ D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Монгол хэл/ D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал D 023203 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал D 021801 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи/ D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Их Британи) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Америк) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Орос/ D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Герман/ D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Франц) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Орос/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Хятад) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Япон) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Солонгос) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Турк) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Хятад/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 7 86700
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Япон/ D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 86700
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй Бакалавр Тест 2017.08.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , Сорилын (тест) шалгалт эрх зүйн аль түвшинд шилжин суралцахаас хамааран ялгамжтайгаар явагдах бөгөөд шалгуулагч нь иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичгийн (гадаад паспорт, жолооны үнэмлэх) хамт хүрэлцэн ирснээр шалгалтад орох эрхтэй болно.
Бизнесийн сургууль Бизнесийн сургуулийн ерөнхий суурь хөтөлбөр Бакалавр Математик 1б хичээлийн агуулгаар 2017.08.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Санхүү, банк Бакалавр Математик 1б хичээлийн агуулгаар 2017.08.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Даатгал Бакалавр Математик 1б хичээлийн агуулгаар 2017.08.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Менежмент Бакалавр Математик 1б хичээлийн агуулгаар 2017.08.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент Бакалавр Математик 1б хичээлийн агуулгаар 2017.08.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ Бакалавр Математик 1б хичээлийн агуулгаар 2017.08.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Математик 1б хичээлийн агуулгаар 2017.08.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг Бакалавр Математик 1б хичээлийн агуулгаар 2017.08.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа Бакалавр Математик 1б хичээлийн агуулгаар 2017.08.23-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон Улсын Харилцаа Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.24-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот ,
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.24-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 404 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Орхон сургуулийн ерөнхий суурь хөтөлбөр Бакалавр Тест 2017.09.06-ны 13:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 203 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/англи хэл/ Бакалавр Тест 2017.09.06-ны 13:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 203 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/орос хэл/ Бакалавр Тест 2017.09.06-ны 13:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 203 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Менежмент Бакалавр Тест 2017.09.06-ны 13:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 203 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга/Орос хэл/ Бакалавр Тест 2017.09.06-ны 13:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 203 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Санхүү, банк Бакалавр Тест 2017.09.06-ны 13:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 203 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Даатгал Бакалавр Тест 2017.09.06-ны 13:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 203 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Тест 2017.09.06-ны 13:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 203 тоот ,
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга/Хятад/ Бакалавр Тест 2017.09.06-ны 13:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 203 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Тест, бодлого 2017.09.07-ны 13:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 112 тоот ,
Завхан сургууль Санхүү, банк Бакалавр Тест, бодлого 2017.09.07-ны 13:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 112 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.23-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3Б, Анги, 201 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.23-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 3Б, Анги, 201 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Бакалавр Тест, Бодлого, Ярилцлага 2017.08.22-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 3Б, Анги, 201 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл Бакалавр Тест, бодлого 2017.08.23-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 200 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Бакалавр Тест, бодлого 2017.08.23-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 200 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Бакалавр Тест 2017.08.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Бакалавр Тест 2017.08.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электрон системийн автоматжуулалт Бакалавр Тест 2017.08.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал, 303 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Физик Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Хими Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Биологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Экологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Биохими Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөц судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Байгалийн ухааны салбар Геологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ. Жич: Сэтгэл судлалын хөтөлбөрт шилжин суралцах хүсэлт гаргасан оюутнууд Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимд ирнэ үү.
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ. Жич: Сэтгэл судлалын хөтөлбөрт шилжин суралцах хүсэлт гаргасан оюутнууд Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимд ирнэ үү.
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ. Жич: Сэтгэл судлалын хөтөлбөрт шилжин суралцах хүсэлт гаргасан оюутнууд Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимд ирнэ үү.
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ. Жич: Сэтгэл судлалын хөтөлбөрт шилжин суралцах хүсэлт гаргасан оюутнууд Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимд ирнэ үү.
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ. Жич: Сэтгэл судлалын хөтөлбөрт шилжин суралцах хүсэлт гаргасан оюутнууд Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимд ирнэ үү.
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ. Жич: Сэтгэл судлалын хөтөлбөрт шилжин суралцах хүсэлт гаргасан оюутнууд Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимд ирнэ үү.
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ. Жич: Сэтгэл судлалын хөтөлбөрт шилжин суралцах хүсэлт гаргасан оюутнууд Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимд ирнэ үү.
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ. Жич: Сэтгэл судлалын хөтөлбөрт шилжин суралцах хүсэлт гаргасан оюутнууд Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимд ирнэ үү.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол /Түүх/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол /Монгол хэл/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Монгол хэл/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Их Британи) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Америк) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Орос/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл /Герман/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Франц) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Орос/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Хятад) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Япон) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Солонгос) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Олон улс, орон судлал (Турк) Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Хятад/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга /Япон/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2017.08.25-ны 09:00 цагаас Мэргэжлийн тэнхимүүд шалгалт авах цаг болон өрөөг мэдэгдэнэ.

Сургалтын нэгдсэн газар, Элсэлтийн алба

 • Хичээлийн II байр, 108 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1125), (1126), (1127), (1128)

Эрдэнэт сургууль

 • Эрдэнэт хот дах салбар сургуулийн байр
 • 70353621, 70352851

Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл