Хүсэлт гаргах

Previous Next

МУИС-ийн нэгдсэн бүртгэлийн сисмемд магистр, доктор, бакалаврын орой, эчнээ ангийн бүртгэл http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар явагдана. Хөтөлбөрт элсэлт авах удирдлагыг Сургалтын Нэгдсэн Албанаас нээж, заасан хугацаанд явуулна.  Хүсэлт гаргах заавар тус бүрийг харгалзах бүлгээс харна уу.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor