Бүртгэлийн хураамж

Parent Previous

Бүртгэлийн хураамж төлөх үндсэн 2 хэлбэр байна. Үүнд:Боломж 1. Онлайн буюу цахим хэлбэр


Бүртгэлийн хураамжийг онлайн буюу цахим хэлбэрээр төлөх бол танд  ХААН, ГОЛОМТ банкны онлайн гүйлгээ хийх эрхтэй карт байх хэрэгтэй. Эдгээр банкны онлайн гүйлгээ хийх эрхтэй карттай бол Онлайнаар төлөх товч дээр дарахад ХААН, ГОЛОМТ банкны сонголт гарч ирнэ.  Хэрэв ХААН банкны карт ашиглан төлбөр төлөх бол Хаан, ГОЛОМТ банкны карт ашиглан төлбөр төлөх бол Голомт гэсэн товч дээр дарж сонгосон банкны онлайн банкны системд шилжинэ.


Онлайнаар бүртгэлийн хураамж төлөх Хаан болон Голомт банкнаас сонгон хураамж төлнө. Тухайн банкны карт интернэт гүйлгээ хийх эрхтэй /и-пин код авсан/ байх ёстойг анхаарна уу.


Сонгосон банкны онлайн системд шилжсэний дараа банкны системийн шаардсан мэдээллүүдийг үнэн зөв бөглөж төлбөрийн гүйлгээг хийнэ.


Онлайнаар бүртгэлийн хураамж төлж байгаа картанд алдаа банкнаас өгсөн бол тухайн картаа банкаараа шалгуулах шаардлагатай.
Боломж 2. PayBill үйлчилгээ

PayBill үйлчилгээгээр бүртгэлийн хураамж төлөх нь МУИС-ийн дансанд мөнгө шилжүүлэхийг хэлнэ.


Энэ үйлчилгээний давуу тал нь:Үйлчилгээнд тавигдах шаардлага:МУИС-ийн ХААН болон ГОЛОМТ банктай харилцах данс:

Бүртгүүлэгчийн төлсөн хураамж үлдэгдэл хэсэгт орж ирсний дараа бүртгүүлэгч үлдэгдлээрээ заавал хөтөлбөрөө баталгаажуулна.


Хөтөлбөр сонгож хураамжаа төлж баталгаажуулсны дараа дараах хэлбэрээр харагдана.Санамж:Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor