Бүртгүүлэх

Parent Previous Next


МУИС-н нэгдсэн бүртгэлийн системд бүртгүүлж, өөрийн хүссэн хөтөлбөрт хүсэлт гаргах эрхтэй болно. Бүртгүүлэгч МУИС-н нэгдсэн бүртгэлийн системд нэг л бүртгэл үүсгэж хэдэн ч хөтөлбөрт хүсэлт гаргах эрхтэй болно.


Регистрийн дугаар нь өмнө нь бүртгүүлж байгаагүй дугаар байна. Ямар нэгэн байдлаар бүртгүүлж байсан бол өмнөх бүртгэлээрээ нэвтрэнэ.


Бүртгүүлэгчид системээс баталгаажуулах мэйл очно. Мэйл дээрх баталгаажуулах  холбоос дээр дарж бүртгэлээ баталгаажуулна.
Анхааруулга:
Санамж:

МУИС-ийн нэгдсэн бүртгэлийн системд бүртгүүлж чадахгүй асуудал гарсан тохиолдолд МУИС-ийн Мэдээллийн Технологийн Газар / 77307730-1153/ -тай холбоо барина уу.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites