Холбоо барих

Parent Previous Next

Бүртгүүлэгч хувийн мэдээллээ оруулсны дараа холбоо бариа мэдээллээ зөв оруулна. Үүнд өөрийн болон яаралтай үед холбогдох дугаарыг оруулна.Холбоо барих мэдээллээ оруулсны дараа дугаар нэмэх, засах, устгах боломжтой.Санамж:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books