Эрхэлж буй ажил

Parent Previous Next

Холбоо барих мэдээллээ оруулсны дараа эрхлэж буй ажлын мэдээллийг оруулна.


Мэдээллээ оруулсны дараа үргэлжлүүлэх дээр дарсны дараа Боловсролын мэдээллээ оруулах хэсэгрүү шилжинэ.Санамж:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites