Боловсрол

Parent Previous Next

Боловсролын мэдээллийг үнэн зөв оруулж, засч устгах боломжтой.


Боловсролын мэдээллийг үнэн зөв оруулах, оруулсан мэдээлийг засах устгах боломжтой. Мэдээллийг үнэн зөв оруулж дууссаны дараа Бичиг баримт оруулах хэсэг рүү шилжинэ.


Санамж:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator