МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Бакалавр өдөр)

намар, 2020
Эхлэх огноо: 2020.07.01 08:30
Дуусах огноо: 2020.08.15 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд

2022-2023 оны хаврын улирлын шалгалтыг танхимаар зохион байгуулна.

Шалгалтад анхаарах зүйлс:

 • Шалгалт эхлэх цагаас өмнө шалгалтын бэлэн байдлыг хангасан байна
 • 2 үе шаттай шалгалтын хувьд эхний шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчтэй эргэн холбогдож 2дах шалгалтын мэдээллийг өгнө.
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар явах тул бүртгэлээс хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхааруулъя.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, хөтөлбөр сонгох хэсгээс шилжих хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжыг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • Шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
  Тусгай нөхцөлөөр шилжүүлэн суралцуулах (МУИС-ийн бакалаврын хөтөлбөр хооронд шилжин суралцагчдад хамаарна):
 • МУИС-ийн бакалаврын хөтөлбөр хооронд шилжих суралцагчдад шилжилтын журмын 11.4 дэх заалтын дагуу хөтөлбөрийн хяналтын тоо нь хангалттай бус хөтөлбөрт тусгай нөхцлөөр шилжин суралцах боломжийг олгож байна.
 • Тусгай нөхцөл: "МУИС-д суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам"-ын 5.1-д заасан зарим шаардлагыг дараах байдлаар бууруулан тооцох. (Журмын бусад шаардлага хэвээрээ)
  • Шилжих хүсэлт гаргахаас өмнөх нийт хугацаанд 12-оос доошгүй багц цагийн хичээл амжилттай судалсан байх
  • Голч дүн 2.0 ба түүнээс дээш байх
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Бүртгүүлэгч нь журмын 3, 4, 5-р зүйлийг хангасан оюутан байх.
 • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын системд бүртгэлтэй, болзол хангасан оюутныг журамд заасан шалгалтын оноонд үндэслэн хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, журамд заасан бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Үүнд:

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч бол бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч тухайн сургуульд элсэхдээ өгсөн ЭЕШ-ын батламж бичиг (гадаадын их, дээд сургууль болон МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)


Гадаадын их, дээд сургуулиас бүртгүүлэгчийн дүнгийн тодорхойлолтонд тухайн оюутны цуглуулсан хичээлийн багц цаг, голч оноо, дүнг нь заавал заасан байх шаардлагатай.

Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй D 042101 Өдрийн сургалт Бакалавр 45 98600
Бизнесийн сургууль Менежмент D 041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент D 041304 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Даатгал D 041202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Санхүү D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Банк D 041203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Маркетинг D 041401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Бизнесийн сургууль Худалдаа D 041601 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа D 031202 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага D 041303 Өдрийн сургалт Бакалавр 20 98600
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/англи хэл/ D011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 60800
Эрдэнэт сургууль Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол D011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 60800
Эрдэнэт сургууль Менежмент D041302 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 60800
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга/хятад хэл/ D023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 60800
Эрдэнэт сургууль Санхүү D041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 11 60800
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 60800
Эрдэнэт сургууль Олон улсын харилцаа/ОУХНУС болон Эрдэнэт сургуулийн "2+2 " жилийн хамтарсан хөтөлбөр D 031202 Өдрийн сургалт Бакалавр 4 60800
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 60800
Завхан сургууль Санхүү D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 60800
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ D 061201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч D 071301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник D 071401 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сүлжээний технологи D 061903 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал D 052102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи D 071201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй D 082101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчны инженер D 071204 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан D 061301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж D 061302 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем D 061303 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи D 061304 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими D 053102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл D 071101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал D 072201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл D 078801 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл D 078803 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл D 071306 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур D 053207 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал D 053208 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик D 054102 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик D 054201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Биологи D 051101 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Байгалийн ухааны салбар Экологи D 052101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Биохими D 051201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи D 051202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөцийн менежмент D 052201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй D 053202 Өдрийн сургалт Бакалавр 8 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт D 053210 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт (төлөвлөлт, кадастр) D 053211 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал D 053206 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал D 101501 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Геофизик D 053205 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Геологи D 053203 Өдрийн сургалт Бакалавр 30 98600
Байгалийн ухааны салбар Хими D 053101 Өдрийн сургалт Бакалавр 12 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Физик D 053301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик) D 011402 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Математик D 054101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол D 011401 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг D 031101 Өдрийн сургалт Бакалавр 30 98600
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил D 092301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Социологи D 031402 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 21 98600
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй D 032101 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 98600
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал D 031201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал D 023203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал D 021801 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх) D 011403 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх D 022201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Америк) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Их Британи) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Орос) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Испани) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Итали) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Франц) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Герман) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Хятад) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 2 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 1 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Солонгос) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Хятад) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 2 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Турк) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 6 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Япон) D 023102 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи D 022301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал D 022101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Монгол хэл) D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 98600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Монгол хэл) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 98600
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.08.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Лекцийн заал өргөтгөл, 331 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Бизнесийн сургууль Менежмент Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.08.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Бизнесийн сургууль Аялал жуулчлалын менежмент Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.08.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.08.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Бизнесийн сургууль Даатгал Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.08.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Бизнесийн сургууль Санхүү Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.08.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Бизнесийн сургууль Банк Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.08.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Бизнесийн сургууль Маркетинг Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.08.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Бизнесийн сургууль Худалдаа Бакалавр Тест, ярилцлага 2020.08.20-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Төрийн удирдлага Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Эрдэнэт сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол/англи хэл/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Эрдэнэт сургууль Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Эрдэнэт сургууль Менежмент Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Эрдэнэт сургууль Гадаад хэлний орчуулга/хятад хэл/ Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Эрдэнэт сургууль Санхүү Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Эрдэнэт сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Эрдэнэт сургууль Олон улсын харилцаа/ОУХНУС болон Эрдэнэт сургуулийн "2+2 " жилийн хамтарсан хөтөлбөр Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.20-ны 10:00 цагаас Орхон сургуулийн хичээлийн байр, Анги, 210 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Бичгийн шалгалт 2020.08.27-ны 12:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Завхан сургууль Санхүү Бакалавр Бичгийн шалгалт 2020.08.27-ны 12:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 204 тоот , Бүртгүүлэгчийн тооноос хамаарч нэмэлт анги танхим хуваарилагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн сүлжээ Бакалавр Бичгээр 2020.08.18-ны 10:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Бакалавр Бичгээр 2020.08.18-ны 10:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Электроник Бакалавр Бичгээр 2020.08.18-ны 10:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Сүлжээний технологи Бакалавр Бичгээр 2020.08.18-ны 10:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ойн аж ахуй Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хүрээлэн буй орчны инженер Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Компьютерийн ухаан Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Програм хангамж Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн систем Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Мэдээллийн технологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 3А, Анги, 231 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний хими Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.08.18-ны 12:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Химийн инженерчлэл Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.08.18-ны 12:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Материал судлал Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.08.18-ны 12:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.08.18-ны 12:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Био-инженерчлэл Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.08.18-ны 12:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.08.18-ны 12:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Цаг уур Бакалавр Мэргэжил, ярилцлага 2020.08.18-ны 14:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Ус судлал Бакалавр Мэргэжил, ярилцлага 2020.08.18-ны 14:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Хэрэглээний математик Бакалавр Мэргэжил, ярилцлага 2020.08.18-ны 14:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль Статистик Бакалавр Мэргэжил, ярилцлага 2020.08.18-ны 14:00 цагаас Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Биологи Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2020.08.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Экологи Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2020.08.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Биохими Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2020.08.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2020.08.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи) Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2020.08.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөцийн менежмент Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2020.08.21-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Магистр, докторын судалгааны лаборатори, 425 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Бакалавр Бичгээр 2020.08.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй) Бакалавр Бичгээр 2020.08.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт Бакалавр Бичгээр 2020.08.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт (төлөвлөлт, кадастр) Бакалавр Бичгээр 2020.08.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал Бакалавр Бичгээр 2020.08.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал Бакалавр Бичгээр 2020.08.21-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Синоптик лаборатори, 136в тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Минералогийн лаборатори болон эрдсийн дээж үзмэрүд, 136з тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Геологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.21-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Минералогийн лаборатори болон эрдсийн дээж үзмэрүд, 136з тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Хими Бакалавр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.08.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими) Бакалавр Бичгийн шалгалт, ярилцлага 2020.08.21-ны 14:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Физик Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.08.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик) Бакалавр Бичгээр болон ярилцлага 2020.08.21-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Математик Бакалавр Мэргэжил, ярилцлага 2020.08.21-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол Бакалавр Мэргэжил, ярилцлага 2020.08.21-ны 16:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг Бакалавр Микроэкономикс, макроэкономиксийн үндэс 2020.08.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Лекцийн заал, 605 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.19-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 209 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2020.08.19-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 448 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Бакалавр Бичгийн шалгалт 2020.08.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хурлын өрөө, 220 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Нийгмийн ухааны салбар Улс төр судлал Бакалавр Бичгээр 2020.08.19-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 230 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Бакалавр Бичгээр 2020.08.18-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Бакалавр Бичгээр 2020.08.18-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх) Бакалавр Аман болон бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх Бакалавр Аман болон бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Америк) Бакалавр Бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 436 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Их Британи) Бакалавр Бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 436 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Орос) Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Испани) Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Итали) Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Франц) Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Герман) Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2020.08.18-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 402 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Хятад) Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.08.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.08.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.08.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Солонгос) Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.08.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Хятад) Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.08.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Турк) Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.08.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл, орон судлал (Япон) Бакалавр Хэлний ерөнхий шалгалт 2020.08.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 404 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Бакалавр Ярилцлага 2020.08.18-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Бакалавр Ярилцлага 2020.08.18-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол Бакалавр Ерөнхий шалгалт, бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Монгол хэл) Бакалавр Ерөнхий шалгалт, бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Монгол хэл) Бакалавр Ерөнхий шалгалт, бичгийн шалгалт 2020.08.18-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 303 тоот , Шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгууллагдана

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс, Элсэлт хариуцсан нэгж

 • Хичээлийн II байр, 107 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1122), (1123), (1124), (1129)

Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл