МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Магистр)

хавар, 2023
Эхлэх огноо: 2023.12.15 08:30
Дуусах огноо: 2024.01.15 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд

2023-2024 оны хаврын улирлын шилжилтийн шалгалтыг танхимаар зохион байгуулна.

Шалгалтад анхаарах зүйлс:

 • Шалгалт эхлэх цагаас өмнө шалгалтын бэлэн байдлыг хангасан байна
 • 2 үе шаттай шалгалтын хувьд эхний шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчтэй эргэн холбогдож 2дах шалгалтын мэдээллийг өгнө.
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар явах тул бүртгэлээс хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхааруулъя.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, хөтөлбөр сонгох хэсгээс шилжих хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжыг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд шалгуулагчийн диплом бүртгэлтэй байх ёстой.
 • Шалгалтанд тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
 • Гадаадын их дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд тухайн сургуульдаа сүүлийн 2 жилийн дотор нэгээс доошгүй улирал идэвхтэй 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцсан байх.
 • Дотоодын их, дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цаг цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх.
 • МУИС-ийн салбар сургууль (Завхан, Эрдэнэт)-д шилжин суралцах тохиолдолд хүсэлт гаргах улирлын өмнөх 2 жилийн хугацаанд нэгээс доошгүй улирал 6-аас багагүй багц цаг цагийн хичээл амжилттай судалж, нийт суралсан хугацааны голч дүн 2.5-аас дээш байх.
 • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх.
Бүрдүүлэх материал

Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, дараах бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана.

 • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Бакалаврын түвшний суралцагч бол бүрэн дунд; Магистрын түвшний суралцагч бол бакалаврын зэргийн; Докторын түвшний суралцагч бол магистрын боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
 • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)


Гадаадын их, дээд сургуулиас бүртгүүлэгчийн дүнгийн тодорхойлолтонд тухайн оюутны цуглуулсан хичээлийн багц цаг, голч оноо, дүнг нь заавал заасан байх шаардлагатай.

Хуваарь / Чухал өдрүүд

Шалгалтыг бүртгэл дууссаны дараа 7 хоногт багтаан зохион байгуулна. Шалгалт авах огноо, байр, цагийг ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Судалгааны E 042101 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Мэргэжлийн E 042101 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Бизнесийн сургууль Менежмент - Судалгааны E 041303 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Бизнесийн сургууль Менежмент - Мэргэжлийн E 041303 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Бизнесийн сургууль Хүний нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн E 041304 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ - Судалгааны E 101301 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ - Мэргэжлийн E 101301 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны E 041101 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 041101 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны E 041603 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн E 041603 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Бизнесийн сургууль Санхүү - Судалгааны E 041201 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Бизнесийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E 041201 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Судалгааны E 041401 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн E 041401 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн E 041601 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Судалгааны E 041601 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Судалгааны E 041602 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Мэргэжлийн E 041602 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн E 041101 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Завхан сургууль Санхүү - Мэргэжлийн E 041201 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Завхан сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн E 041401 Өдрийн сургалт Магистр 5 113500
Завхан сургууль Маркетинг - Судалгааны E 041401 Өдрийн сургалт Магистр 2 113500
Байгалийн ухааны салбар Биологийн боловсрол - Мэргэжлийн E 011408 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Биологи - Судалгааны E 051101 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Биохими - Судалгааны E 051201 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Судалгааны E 011402 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 011402 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Математик - Мэргэжлийн E 054101 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Математик - Судалгааны E 054101 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 011410 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Физик - Судалгааны E 053301 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Байгалийн ухааны салбар Физикийн боловсрол - Судалгааны E 011410 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Сансар судлал - Судалгааны E 053304 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Мэргэжлийн E 011406 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Хими - Судалгааны E 053101 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Химийн боловсрол - Судалгааны E 011406 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Биофизик - Судалгааны E 053302 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Экологи - Судалгааны E 052101 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи - Судалгааны E 051202 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөц судлал - Мэргэжлийн E 052201 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Биоинформатик - Судалгааны E 058801 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Мэргэжлийн E 011412 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Газарзүйн боловсрол - Судалгааны E 011412 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй - Судалгааны E 053203 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Судалгааны E 073101 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт - Мэргэжлийн E 073101 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт - Судалгааны E 073107 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Газрын кадастр - Судалгааны E 073103 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал - Судалгааны E 053208 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал - Мэргэжлийн E 053208 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал - Судалгааны E 101501 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Хөрс судлал, агрохими - Судалгааны E 081112 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Мэргэжлийн E 053207 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Геофизик - Судалгааны E 053207 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Ус судлал - Судалгааны E 053211 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Байгалийн ухааны салбар Цаг уур судлал - Судалгааны E 053210 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Судалгааны E 053204 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Судалгааны E 053204 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Шатах ашигт малтмалын геологи) - Мэргэжлийн E 053204 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрэл хайгуул) - Мэргэжлийн E 053204 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Мэргэжлийн E 053204 Өдрийн сургалт Магистр 1 172600
Байгалийн ухааны салбар Геологи (Геологи эрдэс баялгийн удирдлага) - Судалгааны E 053204 Өдрийн сургалт Магистр 1 172600
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал - Судалгааны E 011101 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Нийгмийн ухааны салбар Археологи - Судалгааны E 022202 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Мэргэжлийн E 031404 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи - Судалгааны E 031404 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй - Судалгааны E 031406 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал - Судалгааны E 031301 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Судалгааны E 032101 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй - Мэргэжлийн E 032101 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Судалгааны E 031402 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Нийгмийн ухааны салбар Социологи - Мэргэжлийн E 031402 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Судалгааны E 092301 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил - Мэргэжлийн E 092301 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Судалгааны E 038804 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Нийгмийн ухааны салбар Ажил мэргэжил судлал - Мэргэжлийн E 038804 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Нийгмийн ухааны салбар Эдийн засаг - Судалгааны E 031101 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи - Судалгааны E 022301 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал - Судалгааны E 022101 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Буддын гүн ухаан - Судалгааны E 022302 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх - Судалгааны E 022201 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 023202 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл - Судалгааны E 023202 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал - Судалгааны E 028801 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн E 023204 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал - Судалгааны E 023204 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Мэргэжлийн E 011436 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний боловсрол - Судалгааны E 011436 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал - Мэргэжлийн E 022203 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал - Судалгааны E 022203 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Судалгааны E 023101 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга - Мэргэжлийн E 023101 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Судалгааны E 023203 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 023203 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Ховд аймаг дахь сургууль Биологи - Судалгааны E 051101 Өдрийн сургалт Магистр 2 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Биологи - Мэргэжлийн E 051101 Өдрийн сургалт Магистр 3 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Хими - Судалгааны E 053101 Өдрийн сургалт Магистр 2 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Хими - Мэргэжлийн E 053101 Өдрийн сургалт Магистр 3 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Газарзүй - Судалгааны E 053203 Өдрийн сургалт Магистр 2 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Газарзүй - Мэргэжлийн E 053203 Өдрийн сургалт Магистр 3 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Физик - Судалгааны E 053301 Өдрийн сургалт Магистр 2 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Физик - Мэргэжлийн E 053301 Өдрийн сургалт Магистр 3 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи - Судалгааны E 052101 Өдрийн сургалт Магистр 2 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи - Мэргэжлийн E 052101 Өдрийн сургалт Магистр 3 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Математикийн боловсрол - Судалгааны E 011402 Өдрийн сургалт Магистр 2 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Математикийн боловсрол - Мэргэжлийн E 011402 Өдрийн сургалт Магистр 3 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх - Судалгааны E 022201 Өдрийн сургалт Магистр 2 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Түүх - Мэргэжлийн E 022201 Өдрийн сургалт Магистр 3 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл шинжлэл - Судалгааны E 023202 Өдрийн сургалт Магистр 2 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Хэл шинжлэл - Мэргэжлийн E 023202 Өдрийн сургалт Магистр 3 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Утга зохиол судлал - Судалгааны E 023204 Өдрийн сургалт Магистр 2 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Утга зохиол судлал - Мэргэжлийн E 023204 Өдрийн сургалт Магистр 3 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэл, шинжлэл - Судалгааны E 023203 Өдрийн сургалт Магистр 2 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэл, шинжлэл - Мэргэжлийн E 023203 Өдрийн сургалт Магистр 3 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны E 011101 Өдрийн сургалт Магистр 2 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Мэргэжлийн E 011101 Өдрийн сургалт Магистр 3 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны E 041301 Өдрийн сургалт Магистр 10 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Мэргэжлийн E 041301 Өдрийн сургалт Магистр 10 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн захиргаа - Судалгааны E 041307 Өдрийн сургалт Магистр 2 106300
Ховд аймаг дахь сургууль Төрийн захиргаа - Мэргэжлийн E 041307 Өдрийн сургалт Магистр 3 106300
Дорнод аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Мэргэжлийн E 011101 Өдрийн сургалт Магистр 2 145300
Дорнод аймаг дахь сургууль Боловсрол судлал - Судалгааны E 011101 Өдрийн сургалт Магистр 3 145300
Дорнод аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Мэргэжлийн E 041301 Өдрийн сургалт Магистр 2 145300
Дорнод аймаг дахь сургууль Бизнесийн удирдлага - Судалгааны E 041301 Өдрийн сургалт Магистр 3 145300
Дорнод аймаг дахь сургууль Төрийн захиргаа - Мэргэжлийн E 041307 Өдрийн сургалт Магистр 2 145300
Дорнод аймаг дахь сургууль Төрийн захиргаа - Судалгааны E 041307 Өдрийн сургалт Магистр 3 145300
Инженер, технологийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал - Судалгааны E 052102 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Инженер, технологийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч - Судалгааны E 071301 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Инженер, технологийн сургууль Ойн аж ахуй - Судалгааны E 082101 Өдрийн сургалт Магистр 2 172600
Инженер, технологийн сургууль Ойн аж ахуй - Мэргэжлийн E 082101 Өдрийн сургалт Магистр 3 172600
Инженер, технологийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи - Судалгааны E 071103 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Инженер, технологийн сургууль Цөмийн инженерчлэл - Судалгааны E 071312 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Инженер, технологийн сургууль Био-инженерчлэл - Судалгааны E 078804 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Инженер, технологийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл - Судалгааны E 078801 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Инженер, технологийн сургууль Химийн инженерчлэл - Судалгааны E 071101 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Инженер, технологийн сургууль Цөмийн технологи - Судалгааны E 071313 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Инженер, технологийн сургууль Материал судлал, инженерчлэл - Судалгааны E 072201 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Инженер, технологийн сургууль Байгаль орчныг хамгаалах технологи - Судалгааны E 07120101 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Электроникийн инженерчлэл - Судалгааны E 071401 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Статистик - Судалгааны E 054201 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Хэрэглээний математик - Судалгааны E 054102 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Эрсдэлийн шинжлэл - Судалгааны E 058803 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютерын сүлжээ - Судалгааны E 061201 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага - Судалгааны E 061205 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютерын ухаан - Судалгааны E 061301 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютер-хэл шинжлэл - Судалгааны E 068801 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мэдээллийн систем - Судалгааны E 061303 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мэдээллийн технологи - Судалгааны E 061304 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Программ хангамж - Судалгааны E 061302 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Өгөгдлийн ухаан - Судалгааны E 061204 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Судалгааны E 031202 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа - Мэргэжлийн E 031202 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын эдийн засгийн харилцаа - Мэргэжлийн E 038801 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төр судлал - Мэргэжлийн E 031201 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төр судлал - Судалгааны E031201 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төрийн мэдээлэл харилцаа - Судалгааны E 038802 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Бүс нутаг судлал - Судалгааны E 02220402 Өдрийн сургалт Магистр 5 172600
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Судалгааны Магистр Эрх зүйн сорилго тест 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Улаанбаатар сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 330 тоот ,
Хууль зүйн сургууль Эрх зүй - Мэргэжлийн Магистр Эрх зүйн сорилго тест 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Улаанбаатар сургуулийн хичээлийн байр, Хичээлийн танхим, 330 тоот ,
Бизнесийн сургууль Менежмент - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Хүний нөөцийн менежмент - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Зочлох үйлчилгээ - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Хөрөнгийн үнэлгээ - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Санхүү - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Санхүү - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Судалгааны Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага - Мэргэжлийн Магистр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологийн боловсрол - Мэргэжлийн Магистр Тест, бичгээр, амаар 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биологи - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Биохими - Судалгааны Магистр Тест, бичгээр, амаар 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Боловсрол судлал - Судалгааны Магистр Ярилцлага 2024.01.19-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 228 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.17-ны 11:00 цагаас Багш оюутны хөгжлийн төв 506 тоот
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Электроникийн инженерчлэл - Судалгааны Магистр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.19-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 7, Симуляцын лаборатори, 401 тоот ,

Шилжилт хариуцсан нэгж: СХЧББГ-ын бүртгэл, дүн шинжилгээний төв

 • Багш оюутны хөгжлийн төв 2 давхарт 215 тоот
 • 75754400, 77307730 -(1126), (1127)
Завхан сургууль
 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949
 • description Мэдээлэл

  Мэдээлэл байхгүй байна.

  view_list Сонгосон хөтөлбөр
  alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
  credit_card Төлбөрийн мэдээлэл