МУИС
Бүртгэл
Нүүр хуудас Бүртгэл Шилжилт Заавар Журмууд

Шилжилт (Бакалавр өдөр)

хавар, 2023
Эхлэх огноо: 2023.12.15 08:30
Дуусах огноо: 2024.01.15 17:30
Бүртгүүлэгчдийн анхааралд

2023-2024 оны хаврын улирлын шалгалтыг танхимаар зохион байгуулна.

Шалгалтад анхаарах зүйлс:

 • Шалгалт эхлэх цагаас өмнө шалгалтын бэлэн байдлыг хангасан байна
 • 2 үе шаттай шалгалтын хувьд эхний шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчтэй эргэн холбогдож 2дах шалгалтын мэдээллийг өгнө.
 • Бүртгэл зөвхөн онлайнаар явах тул бүртгэлээс хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхааруулъя.
 • Шаардлагатай бичиг баримтаа бүрэн оруулж, хөтөлбөр сонгох хэсгээс шилжих хөтөлбөрөө сонгон бүртгэлийн хураамжийг цахимаар төлж баталгаажуулна.
 • Шалгалтад тэнцсэн бүртгүүлэгчдээс хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.

  Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага
  • Бүртгүүлэгч нь журмын 3, 4, 5-р зүйлийг хангасан оюутан байх.
  • Бүртгүүлэгч бүртгэлтэй холбоотой төлбөр тооцоог зөвхөн цахим хэлбэрээр хийнэ.
  • БШУЯ-ны Боловсролын сургалтын системд бүртгэлтэй, болзол хангасан оюутныг журамд заасан шалгалтын оноонд үндэслэн хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
  Бүрдүүлэх материал

  Бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн маягтыг бөглөж, журамд заасан бичиг баримтуудын эх хувийг сканердаж цахим хэлбэрээр хавсаргана. Үүнд:

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
  • Суралцаж байгаа сургуулийн суралцагч мөн болохыг баталсан тодорхойлолт (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
  • Дүнгийн тодорхойлолт (тухайн сургуулийн сургалтын албаны тэмдэг, албан тушаалтны гарын үсэг, голч дүн, багц цаг бүхий албан бичиг бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
  • Бакалаврын түвшний суралцагч бол бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт бичиг (МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
  • Бакалаврын түвшний суралцагч тухайн сургуульд элсэхдээ өгсөн ЭЕШ-ын батламж бичиг (гадаадын их, дээд сургууль болон МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй);
  • Цээж зураг (Зургийн шаардлагыг бүртгэлийн системээс үзэх бөгөөд МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй).

  Шилжих хүсэлт амжилттай болсон үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.(МУИС-ийн хөтөлбөр хооронд шилжих хүсэлт гаргах бүртгүүлэгчид хамаарахгүй)


  Гадаадын их, дээд сургуулиас бүртгүүлэгчийн дүнгийн тодорхойлолтонд тухайн оюутны цуглуулсан хичээлийн багц цаг, голч оноо, дүнг нь заавал заасан байх шаардлагатай.

  Хуваарь / Чухал өдрүүд

  Шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Шалгалтын хуваарь" хэсгээс харна уу.

Сургууль Хөтөлбөр Хөтөлбөрийн индекс Түвшин Төрөл Хяналтын тоо Бүртгэлийн хураамж
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Бизнесийн сургууль Даатгал D 041202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Бизнесийн сургууль Банк D 041203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Бизнесийн сургууль Маркетинг D 041401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Бизнесийн сургууль Худалдаа D 041601 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Бизнесийн сургууль Менежмент D 041303 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76000
Завхан сургууль Маркетинг D 041401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 76000
Завхан сургууль Санхүү D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 76000
Байгалийн ухааны салбар Математик D 054101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол D 011401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Биологи D 051101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Экологи D 052101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Багш, биологийн боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөц судлал D 052201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Биохими D 051201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи D 051202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал D 101501 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Багш, газарзүйн боловсрол D 011411 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй D 053203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал D 053208 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт D 073107 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт D 073101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Геофизик D 053207 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Геологи D 053204 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Цаг уур судлал D 053210 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Ус судлал D 053211 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Физик D 053301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Багш, физикийн боловсрол D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Физик электроник D 053306 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Хими D 053101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Багш, химийн боловсрол D 011405 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Байгалийн ухааны салбар Хэрэглээний хими D 053102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 15 123300
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй D 032101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 123300
Нийгмийн ухааны салбар Археологи D 022202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи D 031404 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 123300
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил D 092301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Нийгмийн ухааны салбар Социологи D 031402 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Нийгмийн ухааны салбар Хүн ам зүй D 031406 Өдрийн сургалт Бакалавр 3 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Хятад) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Япон) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Солонгос) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Хятад) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Турк) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Япон) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Англи) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) D 011435 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Америк) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Их Британи) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Орос) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Герман) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Испани) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Итали) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Франц) D 022203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Герман) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Орос) D 011435 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Монгол хэл) D 023201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Монгол хэл) D 023202 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол D 011430 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал D 023204 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал D 028801 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи D 022301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал D 022101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх) D 011413 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Түүх D 022201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Ховд аймаг дахь сургууль Эрх зүй D 042101 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, химийн боловсрол D 011405 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Цахилгааны инженер D 071309 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Нийгмийн эрүүл мэнд D 098801 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи D 052101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, бага ангийн боловсрол D 011301 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, физикийн боловсрол D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Уул уурхайн ашиглалтын технологи D 072401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Нийгмийн ажил D 092301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Санхүү D 041201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол D 011201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, математикийн боловсрол D 011401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, мэдээлэл зүйн боловсрол D 011403 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, газар зүйн боловсрол D 011411 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Орос-Англи хэл) D 011409 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) D 011435 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Аялал жуулчлал D 101501 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Барилгын инженерчлэл D 073204 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Нийтийн удирдлага D 041305 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, хөгжмийн боловсрол D 011424 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол D 011430 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, биеийн тамирын боловсрол D 011437 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, нийгмийн ухааны боловсрол D 011413 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, биологийн боловсрол D 011407 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Программ хангамж D 061302 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Ховд аймаг дахь сургууль Химийн боловсруулалтын технологи D 071103 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 95000
Дорнод аймаг дахь сургууль Сэтгэл судлал D 031301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 80400
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол D 011201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 80400
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, бага ангийн боловсрол D 011301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 80400
Дорнод аймаг дахь сургууль Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) D 023101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 80400
Дорнод аймаг дахь сургууль Нийгмийн ажил D 092301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 80400
Дорнод аймаг дахь сургууль Нягтлан бодох бүртгэл D 041101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 80400
Дорнод аймаг дахь сургууль Мэдээллийн технологи D 061304 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 80400
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, биеийн тамирын боловсрол D 011437 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 80400
Дорнод аймаг дахь сургууль Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) D 011435 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 80400
Дорнод аймаг дахь сургууль Газрын тосны инженерчлэл D 072406 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 80400
Инженер, технологийн сургууль Химийн инженерчлэл D 071101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Инженер, технологийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл D 078801 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Инженер, технологийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи D 071103 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Инженер, технологийн сургууль Материал судлал, инженерчлэл D 072201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Инженер, технологийн сургууль Био-инженерчлэл D 078804 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Инженер, технологийн сургууль Цөмийн инженерчлэл D 071312 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Инженер, технологийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал D 052102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Инженер, технологийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч D 071301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Инженер, технологийн сургууль Ойн аж ахуй D 082101 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Инженер, технологийн сургууль Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл D 071201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютерын сүлжээ D 061201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Холбооны технологи D 071406 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Электроникийн инженерчлэл D 071401 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Хэрэглээний математик D 054102 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Статистик D 054201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мэдээллийн систем D 061303 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мэдээллийн технологи D 061304 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мультимедиа технологи D 061203 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютерын ухаан D 061301 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Программ хангамж D 061302 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа D 031202 Өдрийн сургалт Бакалавр 10 123300
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага D 041305 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төр судлал D 031201 Өдрийн сургалт Бакалавр 5 123300
Сургууль Хөтөлбөр Түвшин Хичээл Байршил
Бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Даатгал Бакалавр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Банк Бакалавр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Маркетинг Бакалавр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Худалдаа Бакалавр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Бизнесийн сургууль Менежмент Бакалавр Тест 2024.01.18-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 4, Лекцийн заал, 221 тоот ,
Завхан сургууль Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Завхан сургуулийн хичээлийн байр, Нягтлан бодох бүртгэлийн лаборатори, 205 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Математик Бакалавр Ерөнхий математик 2024.01.17-ны 09:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот , бодлого
Байгалийн ухааны салбар Багш, математикийн боловсрол Бакалавр Ерөнхий математик 2024.01.17-ны 09:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 124 тоот , бодлого
Байгалийн ухааны салбар Биологи Бакалавр Ерөнхий биологи 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот , бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Экологи Бакалавр Ерөнхий биологи 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот , бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Багш, биологийн боловсрол Бакалавр Ерөнхий биологи 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот , бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Биологийн нөөц судлал Бакалавр Ерөнхий биологи 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот , бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Биохими Бакалавр Биомолекулуудын анги, төлөөлөгч, бүтэц, үүрэг 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот , бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Биотехнологи Бакалавр Биомолекулуудын анги, төлөөлөгч, бүтэц, үүрэг 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 318 тоот , бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Аялал жуулчлал Бакалавр Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2024.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 228 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Багш, газарзүйн боловсрол Бакалавр Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2024.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 228 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газарзүй Бакалавр Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2024.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 228 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Байгаль орчны зайнаас тандан судлал Бакалавр Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2024.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 228 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт Бакалавр Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2024.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 228 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Газар зохион байгуулалт Бакалавр Мэргэжил, бичгийн шалгалт 2024.01.17-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 228 тоот ,
Байгалийн ухааны салбар Геофизик Бакалавр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2024.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Геомэдээлэл боловсруулалтын лаборатори, 502 тоот , бичгээр+амаар
Байгалийн ухааны салбар Геологи Бакалавр Мэргэжилийн шалгалт, бичиг 2024.01.17-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Геомэдээлэл боловсруулалтын лаборатори, 502 тоот , бичгээр+амаар
Байгалийн ухааны салбар Цаг уур судлал Бакалавр Дэлхий судлал үндэс 2024.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 127 тоот , бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Ус судлал Бакалавр Дэлхий судлал үндэс 2024.01.17-ны 16:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 127 тоот , бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Физик Бакалавр Ерөнхий болон онолын физикийн асуулт бодлого 2024.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот , амаар+бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Багш, физикийн боловсрол Бакалавр Ерөнхий болон онолын физикийн асуулт бодлого 2024.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот , амаар+бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Физик электроник Бакалавр Ерөнхий болон онолын физикийн асуулт бодлого 2024.01.17-ны 10:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Анги, 108 тоот , амаар+бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Хими Бакалавр Хими 2024.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот , амаар+бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Багш, химийн боловсрол Бакалавр Хими 2024.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот , амаар+бичгээр
Байгалийн ухааны салбар Хэрэглээний хими Бакалавр Хими 2024.01.17-ны 15:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот , амаар+бичгээр
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгэл судлал Бакалавр Ерөнхий сэтгэл судлал 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Лекцийн заал, 301 тоот , 2 байранд Төгсөлтийн үйл ажиллагаатай тул шалгалт авах байр, өрөөг өөрчлөв.
Нийгмийн ухааны салбар Сэтгүүл зүй Бакалавр Эссе, найруулга зүй, өгүүлбэр зүй 2024.01.19-ны 12:00 цагаас Цамимаар
Нийгмийн ухааны салбар Археологи Бакалавр Амаар 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 200 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Антропологи Бакалавр Амаар 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Хичээлийн танхим, 200 тоот ,
Нийгмийн ухааны салбар Нийгмийн ажил Бакалавр Асуулт 2024.01.19-ны 14:00 цагаас Амаар, Номын сангийн 2 давхарт 207 тоот, 2 байранд Төгсөлтийн үйл ажиллагаатай тул шалгалт авах байр, өрөөг өөрчлөв.
Нийгмийн ухааны салбар Социологи Бакалавр Асуулт 2024.01.19-ны 14:00 цагаас Амаар, Номын сангийн 2 давхарт 207 тоот, 2 байранд Төгсөлтийн үйл ажиллагаатай тул шалгалт авах байр, өрөөг өөрчлөв.
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Хятад) Бакалавр Ерөнхий хэлний шалгалт 2024.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) Бакалавр Ерөнхий хэлний шалгалт 2024.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Хятад) Бакалавр Ерөнхий хэлний шалгалт 2024.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Япон) Бакалавр Ерөнхий хэлний шалгалт 2024.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Солонгос) Бакалавр Ерөнхий хэлний шалгалт 2024.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Хятад) Бакалавр Ерөнхий хэлний шалгалт 2024.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Турк) Бакалавр Ерөнхий хэлний шалгалт 2024.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Япон) Бакалавр Ерөнхий хэлний шалгалт 2024.01.22-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 413 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Англи) Бакалавр Англи хэлний чадвар 2024.01.22-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 433 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи) Бакалавр Англи хэлний чадвар 2024.01.22-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 433 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Америк) Бакалавр Англи хэлний чадвар 2024.01.22-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 433 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Их Британи) Бакалавр Англи хэлний чадвар 2024.01.22-ны 12:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 433 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Орос) Бакалавр Хэлний суурь мэдлэг 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Гадаад хэлний орчуулга (Герман) Бакалавр Хэлний суурь мэдлэг 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Испани) Бакалавр Хэлний суурь мэдлэг 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Итали) Бакалавр Хэлний суурь мэдлэг 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Орон судлал (Франц) Бакалавр Хэлний суурь мэдлэг 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Герман) Бакалавр Хэлний суурь мэдлэг 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, гадаад хэлний боловсрол (Орос) Бакалавр Хэлний суурь мэдлэг 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 408 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл, уран зохиол (Монгол хэл) Бакалавр Монгол хэл бичиг, найруулгазүй 2024.01.22-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 310 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Хэл шинжлэл (Монгол хэл) Бакалавр Монгол хэл бичиг, найруулгазүй 2024.01.22-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 310 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол Бакалавр Монгол хэл бичиг, найруулгазүй 2024.01.22-ны 13:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 310 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Утга зохиол судлал Бакалавр Монголын уран зохиолын тойм 2024.01.22-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 340 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Урлаг судлал Бакалавр Урлагын тухай ойлголт 2024.01.22-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 340 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Философи Бакалавр Философийн удиртгал 2024.01.22-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Шашин судлал Бакалавр Шашин судлалын удиртгал 2024.01.22-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 211 тоот ,
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх) Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.22-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 2, Анги, 207 тоот ,
Ховд аймаг дахь сургууль Эрх зүй Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Ховд сургуулийн хичээлийн 1-р байр, Биологийн заах аргын кабинет, 314 тоот ,
Ховд аймаг дахь сургууль Сэтгэл судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Ховд сургуулийн хичээлийн 1-р байр, Биологийн заах аргын кабинет, 314 тоот ,
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, химийн боловсрол Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Ховд сургуулийн хичээлийн 1-р байр, Биологийн заах аргын кабинет, 314 тоот ,
Ховд аймаг дахь сургууль Цахилгааны инженер Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Ховд сургуулийн хичээлийн 1-р байр, Биологийн заах аргын кабинет, 314 тоот ,
Ховд аймаг дахь сургууль Нийгмийн эрүүл мэнд Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Ховд сургуулийн хичээлийн 1-р байр, Биологийн заах аргын кабинет, 314 тоот ,
Ховд аймаг дахь сургууль Экологи Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Ховд сургуулийн хичээлийн 1-р байр, Биологийн заах аргын кабинет, 314 тоот ,
Ховд аймаг дахь сургууль Багш, бага ангийн боловсрол Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Ховд сургуулийн хичээлийн 1-р байр, Биологийн заах аргын кабинет, 314 тоот ,
Дорнод аймаг дахь сургууль Сэтгэл судлал Бакалавр Бичиг болон ярилцлага 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Дорнод сургуулийн хичээлийн байр, , 219 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Химийн инженерчлэл Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Химийн боловсруулалтын технологи Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Материал судлал, инженерчлэл Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Био-инженерчлэл Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Цөмийн инженерчлэл Бакалавр Тест, бичгээр, амаар 2024.01.17-ны 12:00 цагаас Хичээлийн төв байр, Хичээлийн танхим, 120 тоот ,
Инженер, технологийн сургууль Хүрээлэн буй орчин судлал Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.17-ны 11:00 цагаас Багш оюутны хөгжлийн төв 506 тоот
Инженер, технологийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.17-ны 11:00 цагаас Багш оюутны хөгжлийн төв 506 тоот
Инженер, технологийн сургууль Ойн аж ахуй Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.17-ны 11:00 цагаас Багш оюутны хөгжлийн төв 506 тоот
Инженер, технологийн сургууль Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл Бакалавр Бичиг болон аман шалгалт 2024.01.17-ны 11:00 цагаас Багш оюутны хөгжлийн төв 506 тоот
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютерын сүлжээ Бакалавр Компьютерийн сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 7, Симуляцын лаборатори, 401 тоот , бичгээр
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Холбооны технологи Бакалавр Теле холбооны үндэс, дохио ба систем 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 7, Симуляцын лаборатори, 401 тоот , бичгээр
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Электроникийн инженерчлэл Бакалавр Электроник, автомажуулалт, тоон систем 2024.01.19-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 7, Инженерийн урлан ЭХТИ-семинарын танхим, 408 тоот , бичгээр
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Хэрэглээний математик Бакалавр Нэг хувьсагчийн функцийн онол хичээлийн агуулгаар 2024.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 403 тоот , бичгээр
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Статистик Бакалавр Нэг хувьсагчийн функцийн онол хичээлийн агуулгаар 2024.01.19-ны 10:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 403 тоот , бичгээр
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мэдээллийн систем Бакалавр Компьютерийн ухааны суурь ойлголтууд 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 304 тоот , бичгээр
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мэдээллийн технологи Бакалавр Компьютерийн ухааны суурь ойлголтууд 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 304 тоот , бичгээр
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Мультимедиа технологи Бакалавр Компьютерийн ухааны суурь ойлголтууд 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 304 тоот , бичгээр
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Компьютерын ухаан Бакалавр Компьютерийн ухааны суурь ойлголтууд 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 304 тоот , бичгээр
Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль Программ хангамж Бакалавр Компьютерийн ухааны суурь ойлголтууд 2024.01.18-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 8, Хичээлийн танхим, 304 тоот , бичгээр
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Олон улсын харилцаа Бакалавр ОУХ-ны үндэс ба даяаршил 2024.01.22-ны 11:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 202 тоот , тест, амаар
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Нийтийн удирдлага Бакалавр Нийтийн удирдлага онол, ойлголт 2024.01.22-ны 15:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 303 тоот , амаар, бичгээр
Улс төр судлал, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль Улс төр судлал Бакалавр Улс төр судлал 2024.01.22-ны 14:00 цагаас Хичээлийн байр 5, Анги, 202 тоот , амаар

Шилжилт хариуцсан нэгж

 • Багш, оюутны хөгжлийн төв 2 давхарт 215 тоот
 • 75754400, 77307730 - (1126), (1127)

Дорнод сургууль

 • Дорнод аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70584667

Завхан сургууль

 • Завхан аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 70462398, 70463949

Ховд сургууль

 • Ховд аймаг дах салбар сургуулийн байр
 • 77006901, 70432500
description Мэдээлэл

Мэдээлэл байхгүй байна.

view_list Сонгосон хөтөлбөр
alarm_onШалгалтын дүнгийн мэдээлэл
credit_card Төлбөрийн мэдээлэл